Category Archives: Shared Articles

زن


چند ساله بودم وقتی که ریختند توی خانه که ویدیو را ببرند؟ 7،8 ساله شاید. ویدیو چه بود؟ وسیله‌ی ترور جمعی؟ من شاید مدرسه نمی‌رفتم. ویدیو تنها تفریحی بود که ما داشتیم. وسیله خنثی کردن شیطنت بچه‌ها بود در مهمانیها. همان کارتونهای تکراری را برای بار هزارم می‌دیدیم و لذت می‌بردیم. زنگ پایین را زده بودند که: "پستچی". ما غریب بودیم توی آن شهر. ماهی یک بار نامه‌ای از آن طرف مرز می‌رسید. مادرم رفت پایین که نامه را بگیرد. پاسداری در را به زور باز کرد و آمد تو. مردها پشت سرش ریختند توی خانه. به من که هاج و واج وسط خانه ایستاده بودم به تندی گفت: "برو حجاب کن!" مطیع و آرام رفتم توی اتاق. یک روسری گذاشتم سرم و زیر چانه‌ام گره زدم. یکی پیروزمندانه ویدیوی نقره‌ای را در دستش گرفت و رفت. دیگری نوارهای ویدیو را برداشت. کینگ کونگ. تام و جری. علاالدین. گربه‌های اشرافی.

من خیلی بچه بودم و به فکرم نمی‌رسید که بپرسم چرا وقتی کشورم درگیر جنگ است، چرا وقتی پدر من می‌رود نزدیک خط مقدم و به بیمارها رسیدگی می‌کند، چرا وقتی که همسایه ما را با بمبی تا ابد عزادار می‌کنند، کسی باید با کینگ کونگ و گربه‌های اشرافی بجنگد؟ من خیلی بچه بودم و نمی‌دانستم.

از آن روزها چهل سال گذشته ولی هنوز حکومت همان است. هنوز دارد با دشمن فرضی می‌جنگد. حالا دیگر سالهاست که بچه نیستم ولی هنوز نمی‌دانم چرا حکومتی باید به جنگ مردم خودش برود. نمی‌دانم چرا وقتی هزار مساله داخل کشور هست باز هم اولویت نظام "حفظ حجاب اجباری" است. نمی‌دانم چرا نمایش موهای من خطرناکتر از خشکسالی دریاچه ارومیه است؟ نمی‌دانم چرا نمایش موهای من خطرناکتر از فقر و گرسنگی مردم است؟ نمی دانم چرا همه اولویتها و ارزشها جابجا شده‌اند؟

به عنوان یک زن ایرانی، در این مرحله خواسته‌ام این است که حکومت دست از سر ما زنها بردارد. حجاب اختیاری شود. این جنگ و جنایت داخلی تمام شود. بس است هر چه تحمل کردیم. زن، زندگی، آزادی... خواسته ما همین است. زیاد است؟

زن


چند ساله بودم وقتی که ریختند توی خانه که ویدیو را ببرند؟ 7،8 ساله شاید. ویدیو چه بود؟ وسیله‌ی ترور جمعی؟ من شاید مدرسه نمی‌رفتم. ویدیو تنها تفریحی بود که ما داشتیم. وسیله خنثی کردن شیطنت بچه‌ها بود در مهمانیها. همان کارتونهای تکراری را برای بار هزارم می‌دیدیم و لذت می‌بردیم. زنگ پایین را زده بودند که: "پستچی". ما غریب بودیم توی آن شهر. ماهی یک بار نامه‌ای از آن طرف مرز می‌رسید. مادرم رفت پایین که نامه را بگیرد. پاسداری در را به زور باز کرد و آمد تو. مردها پشت سرش ریختند توی خانه. به من که هاج و واج وسط خانه ایستاده بودم به تندی گفت: "برو حجاب کن!" مطیع و آرام رفتم توی اتاق. یک روسری گذاشتم سرم و زیر چانه‌ام گره زدم. یکی پیروزمندانه ویدیوی نقره‌ای را در دستش گرفت و رفت. دیگری نوارهای ویدیو را برداشت. کینگ کونگ. تام و جری. علاالدین. گربه‌های اشرافی.

من خیلی بچه بودم و به فکرم نمی‌رسید که بپرسم چرا وقتی کشورم درگیر جنگ است، چرا وقتی پدر من می‌رود نزدیک خط مقدم و به بیمارها رسیدگی می‌کند، چرا وقتی که همسایه ما را با بمبی تا ابد عزادار می‌کنند، کسی باید با کینگ کونگ و گربه‌های اشرافی بجنگد؟ من خیلی بچه بودم و نمی‌دانستم.

از آن روزها چهل سال گذشته ولی هنوز حکومت همان است. هنوز دارد با دشمن فرضی می‌جنگد. حالا دیگر سالهاست که بچه نیستم ولی هنوز نمی‌دانم چرا حکومتی باید به جنگ مردم خودش برود. نمی‌دانم چرا وقتی هزار مساله داخل کشور هست باز هم اولویت نظام "حفظ حجاب اجباری" است. نمی‌دانم چرا نمایش موهای من خطرناکتر از خشکسالی دریاچه ارومیه است؟ نمی‌دانم چرا نمایش موهای من خطرناکتر از فقر و گرسنگی مردم است؟ نمی دانم چرا همه اولویتها و ارزشها جابجا شده‌اند؟

به عنوان یک زن ایرانی، در این مرحله خواسته‌ام این است که حکومت دست از سر ما زنها بردارد. حجاب اختیاری شود. این جنگ و جنایت داخلی تمام شود. بس است هر چه تحمل کردیم. زن، زندگی، آزادی... خواسته ما همین است. زیاد است؟

From Summly to Silicon Valley: The teen who sold his app for $30 million

Image for post

Nick D’Aloisio was still a teenager when he sold Summly, the news summarization app, to Yahoo soon after our interview in 2013 for a reported $30 million. D’Aloisio is also the youngest known entrepreneur to raise venture capital — at just 15 years old .

D’Aloisio has won several awards and accolades, including Innovator of the Year by the Wall Street Journal, and is included in Time magazine’s “Time 100.”

[Below is an excerpt from a 2013 interview I did with Nick, published in Mad Men of Mobile: Leading Entrepreneurs and Innovators Share Their Stories, from Siri to Shazam.]

Newnham: What were you like pre-Summly, and what first got you excited about technology?
D’Aloisio:
Well, I was always quite inquisitive about computers. My parents aren’t involved in technology at all: my mom’s a lawyer, and my dad works in commodities trading, so there wasn’t really a technological background. But what I have discovered — and I think the reason I got drawn into technology and computing — is I like creating things, and when you’re a young child, you don’t have the dexterity or skill set to manifest your ideas into reality that well. Like take drawing but on a computer, that imbalance isn’t there anymore because you’ve got the tools that professionals have, and you are able to create output that’s of a high quality.

So, I actually got more into movie making and 3D rendering when I was like eleven or twelve. There was this professional software called Autodesk Maya, and I got into doing that. I mean, it wasn’t that good, but I was teaching myself. So I guess the two things I really enjoyed doing when I was younger were creative output and also teaching myself things. I have taught myself math before; I’ve taught myself programming; I used to do a lot of stuff on the side of school; and so I think those skills helped get me into programming in this app world.

Newnham: How old were you when you got your first computer?
D’Aloisio:
At nine or ten, I was too young to get a Mac myself, so it was Mom’s that I ended up using, and then I just started using iMovie, which comes with iLife, progressed to Final Cut Express, which is like this intermediary and then after that, I eventually persuaded my parents to get a MacBook Pro because I needed the RAM and CPU to execute these programs. And then I was really into 3D rendering and Final Cut Pro. It was also around that point, in 2008, when the App Store was announced and for some reason, I was really drawn to it, probably more from a business opportunity than a creative opportunity.

Newnham: How old were you then?
D’Aloisio:
Twelve.

Newnham: When did you realize that the path you were going to take was going to be different from your peers?
D’Aloisio:
From as long as I can remember. When I was five or six, I used to live in Perth, Australia, and I was really into astronomy, which I get from my dad. I would spend all my spare time learning about astronomy, and it wasn’t like kid’s level; it was kind of university level - really weird things in the universe, and, to do this day, I don’t really have an interest in universal space or the cosmos or whatever, but it was just this idea of teaching myself, I have always enjoyed learning and knowledge.

I am quite an obsessive person, so I get into something and stay with something. It’s not like a short attention span, but I get very immersed into one thing, do it, and then I might move on to something else. It’s just this getting into something, and sticking with it until you get that output you desire. So, I guess I’ve never been normal, but because of the App Store, I was alongside the biggest publishers which excited me because it gave this equilibrium that you wouldn’t find on any other platform before, really — even on the internet because you still needed marketing to get a website well-known. This was the first real marketplace.

The very, very first app I did for the App Store was like a Steve Jobs app. See, this is the obsession again: I was very obsessed with Steve Jobs at that point. The app was Steve Jobs quotes, but it didn’t get accepted; it was called Steve Jobs Voicer or something, and what it did was just play quotes, and they didn’t accept it because of some weird thing. You know Apple; they’re known for having these really strict guidelines but the first one I did that got accepted in the summer of 2008 was called Finger Mill, which was a treadmill for your fingers. It was just an image with some sound, and you used your fingers to run on the treadmill. There wasn’t much source code.

Newnham: How old were you when you did this app?
D’Aloisio:
Twelve. It was very basic, low-level coding, but it was more the idea. I did it all myself, and I made £79 ($127) the first day it was up, and that excited me as a twelve-year-old; that opportunity you wouldn’t have otherwise. I think the ecosystem is better now; it’s more encouraging for new people to come to it because back then, there weren’t many resources available online or even just in paper because it was so new. Whereas now, if you want to go and learn how to code for iPhone, there are a lot of books. It’s really good: there’s a nice social element to it, a lot of people online helping each other.

So, I dabbled with apps on the side of school, in the summers, for one or two years, and then it got more serious in about late 2010 when I did my first — what I call “proper” app called SongStumblr that was a geosocial music discovery app. The idea was that you’re in the same room as someone and you want to see what song they’re listening to, so it used Bluetooth to connect. I saw those apps more as technical overcomings, so I would learn how to use Bluetooth, for example. The next app I did used Facebook; it was called Facemood, and it would detect the mood of your Facebook friends with an algorithm. So, that was when I was first introduced to natural language processing — or that aspect of it.

Newnham: Did you set yourself these challenges with each app?
D’Aloisio:
Yes, it was kind of like looking into different areas of technology, and Summly ended up being summarization for me, which is extremely niche. Summarization, although it has been around in academia for about fifty years — no one had ever commercialized it. It was really niche, abstruse, and for some reason, it wasn’t being integrated in the mainstream, and I think that was because there wasn’t a use case. There weren’t mobile phones with limited screen capabilities and there wasn’t the abundance of information there is online today. Those two elements have really helped propagate Summly — because we are doing Summly, for those two precise reasons.

Newnham: When did you first get the idea for Summly and how did it translate into a business?
D’Aloisio
: I got the idea in April or May of 2011. It wasn’t like it just came to me. This is the thing: I had been thinking a lot about this process. The idea didn’t just come like a lightbulb. It took a few months, and it was quite hard. I was trying to do a new app. I was also revising for some exams (GCSE mock exams) at this point, using Google and Bing a lot, and it was at that point that I realized that the archetypal search interface had not changed in about fifteen years, especially on mobile. I was like, “This looks really anachronistic. Why hasn’t it changed?”

I was thinking about how you could show results in a more interesting manner and expressive to what the content was about, and then I thought about textual summaries, which is looking at languages as though they’re mathematics. It’s statistical, and it’s like, “How can I get the relevant points from this passage without necessarily understanding the meaning?” I had done a lot of languages at school, which helped. I had done Mandarin and Russian out of curiosity. I did Mandarin for three years, and I did get quite good at it. Mandarin is syntactical, very structured. You have verb, object, noun; there is ordering in a sense, so you have to adhere to those structures. And that’s how we do the summarization — looking at English mathematically.

What we did with Summly — which is different from anything else — is we’re the first to yield high-quality results that consumers would accept. Summly is an app that goes to hundreds of thousands of people that are consuming the content, so we wanted to make it really legible and readable, so, we came up with this very scalable system. We built a test, a summarizability filter, because not everything is summarizable in the current architecture; certain articles are just not written in a way from which you can take candidates and form a summary, so we detect that. We’ve done a lot of training and have a lot of data that we’ve used to come up with a rule-based filter that tells us if something is summarizable or not.

Newnham: And what if it’s not summarizable?
D’Aloisio:
We just discard it and put it into a database that we will look at in the future. If it is summarizable, we will then test the output, and if the output is good enough, we will produce two different summaries.

Newnham: How does the system know if it’s good enough?
D’Aloisio:
It’s automated, so what you do when you train it is you get humans to write reference summaries and you get the algorithm to compare the reference summaries with their own summaries, and then you start trying to make these mutations in the algorithm to get the computer summary as close as possible to the human summary. It is able to test for two key metrics, which are recall and precision; it’s an AI thing, in general. It’s kind of like, “How much information did you keep from the original article in the summary, and how precise was the summary?” We’ve improved what we think was the industry standard on this by about a factor of 40% because of this filtering process and logic.

It was just me to start with, but not anymore. We are working with the best scientists in the world, so we have a bunch of PhD people at the Stanford Research Institute working on it, and we hired in the person who wrote the original books on summarization, who had actually retired as a Professor. So, we have the best people in the world, really, for summarization.

That’s the thing with Summly. It was my idea, but the whole time we’ve been working with the best in the world, from investors, team, product people. Everyone’s really helped.

Newnham: I was going to ask how you grew your team. Can you talk me through the funding process that allowed you to grow Summly?
D’Aloisio:
To their credit, Li Ka-shing’s fund just reached out, and they didn’t know my age; they just knew it was a good idea. They had read a TechCrunch article on Trimit — the name of the app before we changed it to Summly — and they reached out, so I explained that I was fifteen but they actually saw that almost as an encouraging sign because I was “native,” so it gave me the ability to see insight into new avenues of the industry that hadn’t been exploited.

Newnham: How did you get the article into TechCrunch?
D’Aloisio:
I just reached out to some journalists. Really, what happened is Apple featured Summly as a New and Noteworthy app, and that’s the number one thing you want to get if you’re an unknown. It’s a stamp of validity that this is good enough for Apple to use as a showcase of good design and product.

So, Li Ka-shing’s fund invested $300,000 in the seed round. We’ve been very careful to keep Summly intentionally lean; we’ve only raised about $1.5 million into the company now overall, but I think what accelerated this journey has been having such a high-profile and respected investor come in at that very early embryonic stage who was then able to get advisors onboard to help mentor me. This was a very unique circumstance, in that I was only fifteen at that point. And even now, at seventeen, the delta between fifteen and seventeen is huge, and with the experience I now have, I am lot more seasoned. Back then, I had no idea.

We have all these angel investors now, a network of individuals — some of whom came through the original investor and others not. It varies: Stephen Fry, for example, is known for reaching out to me through a friend; whereas Ashton Kutcher and others were more through Li Kashing’s other people.

We also have a lot of angel investors in the Valley because it’s like when one gets in, they all become interested. But you have to have a very good product; people say there’s this clique, but it’s not true. If you don’t have a good product, no one’s interested, fundamentally. So, when you do have a good product, it does help because when one comes in, they’ll all follow, and we have about fifteen now. They don’t own that much because it’s angel investment, so they all put in around $25,000-$50,000. Ashton put in $100,000, so some people put in more and some put in less, but overall, those figures were the average. It’s a useful scenario because they get to learn about technology; they get to help us; we get to use their contacts. So, it’s a mutually beneficial thing, which is great.

It has been a fascinating experience learning how all of that world works and how to handle investors and the whole process there. And then the product has also been fascinating. The number one thing I did that I think was wise was to get, through some of my advisers, was a Chairman; basically someone who was a very experienced business person, an industry veteran — Bart Swanson, who had been at Amazon and then Badoo. Then, myself and Bart really started finding people and growing the team. Bart hired his old CTO, and I was able to find the scientist; we found one of the best designers on the planet for iPhone and that’s why Summly has won the design award, why we won one of the best apps of 2012 by Apple, and why we were featured in over fifty countries. Those accolades are totally unprecedented for a UK company.

Newnham: A lot of Summly’s reviews do talk about the design of the app. Can you tell me about the process of designing Summly?
D’Aloisio:
I have always been passionate about design, things like typography, graphic design, iconography. All those things have always really fascinated me.

I started off marketing Summly as a technology company intentionally because, unfortunately, investors are getting to the stage where design is almost a given. It’s become something that everyone should have as standard and not new, whereas technology still has that hole. So, I knew I had to market Summly first as really good technology. That’s how I got the original investment, and that’s how I launched the first demo of Summly, as a very technological demo. Then, I wanted 1) to let my passion for design come out and 2) I wanted to spin it into a more consumer-facing product because I thought, “Now, we have attracted the right people for investment; let’s go big-time for the App Store.”

So, we spent eight or nine months just on the UI, UX; we have a lot of gestures and animations in the product that are very different. I wanted nothing about this app to be traditional, so, if you look at the app, the experience, the technology — everything is novel. I like the idea of doing something no one else has done before. It would not excite me to have built upon a previously-implemented idea and just done it a bit better. I like to reinvent.

We have brilliant reviews — 4.5/5 star reviews on the App Store — but some people don’t get the gestures; they don’t like it; they don’t get it or understand it. And that’s cool. I mean, it’s not made for everyone. It’s not arrogant, but we went out to do something, which was to push user interface to another level on mobile — to push technology to another level — and I think we’re on the right track for doing that.

Newnham: What are the most important lessons you took from your previous apps to Summly?
D’Aloisio:
I am technical, but that’s not my passion. I saw the coding as a means to an end and not the thing I wanted to do, but I still kept involved with it. The thing I learned the most was that it’s about the App Store ecosystem and how to play the game. Ranking is so important, and getting featured by Apple is so important for example, we launched on a Thursday so that we got featured on day one.

Playing the App Store correctly is so much more fundamental than the product itself because if you can’t get the discoverability and visibility, it’s not even worth playing this game. The way you do that is even down to the way you do the keywords, the App Store description, the tweeting, the marketing, who you get involved, the press. We got to number one in the whole store two days after launch, which I don’t think has ever happened for a news app. We were the number one free app for a few days, even above YouTube.

I think I’ve got the idea now — how to generate the perfect storm for it. Yes, there’s the media element to it and my age helps, but it’s just the perfect storm of getting the right people to tweet, getting the right journalists to write about it, getting Apple to help. All of those things got it to number one, and that’s quite rare now because the system is so saturated. When I first started, there were 3,000 apps. I launched a piece of junk, but back then, the App Store was built around new releases, so everyone got visibility on the front page. But now, it’s like you can’t even get visibility on new releases in your own sub-category. It’s just impossible.

Newnham: What does Summly have that is different from other news apps?
D’Aloisio:
I think it’s the concept more than the implementation. I think it will end up being the implementation, but it’s the idea of being able to summarize anything or having this concise, efficient, easy way to consume content, and people want that. Whether it’s there today is a different matter. It’s on the right track, and I think what we’ve done with Summly has definitely awoken the industry to summarization, and I am proud of that. If summarization ever takes off, whether it’s ourselves, or we sell the company and it’s integrated, whether it’s another company doing it — even if it’s one of the big guys — we were one of the first to the party, and that’s great. That’s innovation. That’s the only thing that has been driving me. It’s not the money; it’s not the credibility. It’s just getting out there first.

Newnham: Your deal with News Corporation has obviously had a massive impact on the app. How did you strike such a deal?
D’Aloisio:
Wendy Murdoch has been helping us, advising us. From about seven months after we started, she heard about us and reached out, and NewsCorp were very excited about this because they are looking at experimenting with different publisher models and I think Summly has all the right components for a new publishing model. The summary is a new piece of content that is adding value to the original article and doesn’t exist in the original article. It’s this new entity, this new form of content that obviously a publisher can monetize off. It’s engaging with a new audience they wouldn’t otherwise have, which is young people.

I may have subconsciously built this app for young people because I am young, but it wasn’t one of my main focuses in building it. My main focus was to make some noise and disrupt. I enjoy doing that. We’re not the only guys; there are a few other guys in the publishing space that are doing this, but Summly has awoken everyone to short-form content, different user experience, and giving everything away for free, basically. Summaries are free, and then the idea is you pay for the full story. That’s an interesting model because it’s not really iTunes for news, but it kind of is. It’s that pay per story.

Newnham: In terms of the future, what are your plans to monetize the app?
D’Aloisio:
We could do that, but it’s not really my focus. The honest truth is you build to sell, and that’s how I have always seen how a company works. You build so that at one point you can sell. When people say they are building for the long term, it actually doesn’t make sense to do that because if you are building for the long term, you’re also building to sell. You have to build up all of the assets in the business, credibility, have it desirable for other people, in order to generate your own value anyway. So, you are always building to be valued and sold.

On that basis, I have always realized with Summly that it’s probably going to be one of those things where it’s more of a feature or product than a company or business. It’s a great technology; it’s a great product; it’s innovation. Whether or not there is a viable business solution — well, no one really knows that. Even with Facebook, it took four or five years for that to really emerge, so, similarly with us, we’re building with the goal in mind of beefing up the technology, the product, the IP, the design, the concept — and then, if monetization has to come at a certain point, it will come.

Yes, we have ideas and projections, but the real goal right now is to just get as many users as possible in front of the application and as good quality reviews and feedback as possible.

Newnham: What else lies in the future for Summly?
D’Aloisio:
There’s the Android app and maybe a tablet experience. I think there is such an opportunity still. I know news is a very bad space in terms of money, with companies going out of business, but there’s a massive opportunity, taking business models aside. It’s such a fragmented market right now; there isn’t like a Facebook for news. There isn’t a $5 billion news experience company yet. There’s a few trying to get there, like Flipboard, but they haven’t hit it yet. No one’s hit it.

Now, that excites me and I think we’re on a hook that no one else has. You know, we’ve got that extra characteristic of the tech angle, of the NLP [Neuro Linguistic Programming] route, the summarization, that no one else has quite managed to get to. The real question for us for the future is are we better off being integrated into — and this is where I have always seen Summly — a Google or Twitter, into one of these platforms where, all of a sudden, overnight summary is going to be everywhere online? That excites me. It’s like the acceleration will just continue to go on that exponential curve if we do that because it means we will have arrived — because we will be too big for someone else to come along.

So, that’s why, if I was ever to sell, it would be because I can see the added value in going to a company like that, which will still give us autonomy but will allow us to play with a platform of hundreds of millions — if not billions — of people. That’s just totally exciting to me — a great learning experience and just something I think would shake the space up. It’s always cool to be a startup, but when you suddenly join a bigger company and then implement, then you can start dominating a space. So, that’s the long-term goal right now — to dominate.

Newnham: What excites you about the future of mobile?
D’Aloisio:
Design is getting better and better, just in general. Now, every app that comes out has a certain benchmark to hit — clean, crisp, minimalistic. So, it’s getting there.

What else excites me? People are coming out with more and more innovation, I think. More innovative ideas that I wouldn’t have thought of. There’s some real world to mobile applications like TaskRabbit, or you can get a courier from your phone. I mean, I love Hailo right now. I find I am spending a lot of money because it’s so convenient and easy — a brilliant idea. Apps like that are just awesome.

There’s also a relationship between real world and mobile that you can’t have with a computer because you are in the real world with your phone, like in the park. There’s that element of geolocation and augmented reality and all those things.

I think it’s going to be harder, though, in the ecosystem. It’s going to be convoluted because there’s just so much noise right now. Every day, there is a big app that launches. I think three years ago, everyone was like, “Go to mobile” but I don’t think that’s the case anymore. I think you really need to have a very well-formed product because people are competing. People can’t use more than five or six apps a day — there’s like this median — and then it’s just technologists using them, not common people, and you want to get with average consumers who probably have just one social app, one information app, messages, email. It’s just really simple habits that you want to get into.

Newnham: What advice would you give to other young entrepreneurs looking at breaking into the mobile space?
D’Aloisio:
You have to just do it. Do a prototype, whether you pay someone to do it or you have a mate do the development or you do it yourself. You have to go in with something to show. No one listens when it’s just an idea or a PowerPoint; you have to have a working product because that’s when you can say, “There it is. I can see how this is going to work because I can play with it.”

Then, if it is a good idea, it will get discovered, so there is no need to freak out. It will work because Apple will pick it up, and it might get written about; someone will contact you. So, just work on the idea, work on the implementation, and both of those things you can do pretty much for free yourself. Once you feel it’s ready, then you push it out and see what happens. There’s definitely still room for really good ideas.

Newnham: Are there other areas of mobile you would like to explore, past Summly?
D’Aloisio:
There’s a lot of different things. Music personalization and discovery I don’t think has been executed that well. There’s lots of radios and channels, but algorithmic personalization — really, down to what are the brainwaves, and how do you signal what music you are going to like in a different genre? Those genuine algorithmic solutions to music discovery really excite me. That would be really fascinating to look into.

It’s like taking AI approaches or real technology approaches to quite abstract concepts, something you wouldn’t inherently think can be done by a machine or mathematically.

Newnham: Do you consider yourself an entrepreneur?
D’Aloisio:
I am more of a creator. I don’t really see myself as an entrepreneur. I just like to create things. Yes, I love business, and that’s what motivated me, but it was more like I did a lot of movies, a lot of 3D rendering because I like to create. That’s why I started doing apps, and yes, I made it pay from day one, but it was also like I wanted to go on the App Store and see my app; I wanted to be recognized for doing this. Also, the opportunities were there. It will take another ten years for an App Store opportunity to come around again, I think.

Newnham: Finally, who inspired you growing up, and who inspires you now?
D’Aloisio:
Cliché answer, but Steve Jobs. And that was before Steve Jobs was like the Steve Jobs in 2005/2006. Yes, he was known in technology, but he wasn’t what he became. So, he genuinely inspired me a lot. Nowadays, there’s a lot less-known entrepreneurs in the Valley who excite me or I look to for mentorship or inspiration, but no one in particular at the moment. It seems like the industry is lacking a Steve Jobs at the moment.

There’s people like Jeff Bezos who are doing amazing things at Amazon and people turning around various companies — like, Marissa Mayer is someone who maybe will be awesome. She’s awesome as it is, but she could go down as a legend, like a Jobs, if it goes through with Yahoo.

Trailer for Mad Men of Mobile book which features D’aloisio as well as the founding stories of Siri, Shazam, AdMob, ustwo et al

This edited (for brevity) excerpt is taken from Mad Men of Mobile (2013), available on Amazon. #madmenofmobile

My second book, a collection of one-on-one interviews with female founders and innovators in tech — Female Innovators at Work — will be released through Apress in late 2016.

For my filmed interviews with inspirational tech founders and innovators, subscribe here.

You may also like:

The Story Behind Siri By The Man Who Made Her

A Story of Innovation: Parisian Pioneer Behind Our Every Day Tech

The Story of Shazam: The Startup Days

The Story of AdMob: How One MBA Dropout Aols His Business to Google for $750 million

David Risher: The Quiet Revolutionary

The Toca Boca Story: From Sweden to San Francisco

The Rise and Fall of Nokia: How One Inventor Left His Mark on Mobile

Let's block ads! (Why?)

From Summly to Silicon Valley: The teen who sold his app for $30 million

Image for post

Nick D’Aloisio was still a teenager when he sold Summly, the news summarization app, to Yahoo soon after our interview in 2013 for a reported $30 million. D’Aloisio is also the youngest known entrepreneur to raise venture capital — at just 15 years old .

D’Aloisio has won several awards and accolades, including Innovator of the Year by the Wall Street Journal, and is included in Time magazine’s “Time 100.”

[Below is an excerpt from a 2013 interview I did with Nick, published in Mad Men of Mobile: Leading Entrepreneurs and Innovators Share Their Stories, from Siri to Shazam.]

Newnham: What were you like pre-Summly, and what first got you excited about technology?
D’Aloisio:
Well, I was always quite inquisitive about computers. My parents aren’t involved in technology at all: my mom’s a lawyer, and my dad works in commodities trading, so there wasn’t really a technological background. But what I have discovered — and I think the reason I got drawn into technology and computing — is I like creating things, and when you’re a young child, you don’t have the dexterity or skill set to manifest your ideas into reality that well. Like take drawing but on a computer, that imbalance isn’t there anymore because you’ve got the tools that professionals have, and you are able to create output that’s of a high quality.

So, I actually got more into movie making and 3D rendering when I was like eleven or twelve. There was this professional software called Autodesk Maya, and I got into doing that. I mean, it wasn’t that good, but I was teaching myself. So I guess the two things I really enjoyed doing when I was younger were creative output and also teaching myself things. I have taught myself math before; I’ve taught myself programming; I used to do a lot of stuff on the side of school; and so I think those skills helped get me into programming in this app world.

Newnham: How old were you when you got your first computer?
D’Aloisio:
At nine or ten, I was too young to get a Mac myself, so it was Mom’s that I ended up using, and then I just started using iMovie, which comes with iLife, progressed to Final Cut Express, which is like this intermediary and then after that, I eventually persuaded my parents to get a MacBook Pro because I needed the RAM and CPU to execute these programs. And then I was really into 3D rendering and Final Cut Pro. It was also around that point, in 2008, when the App Store was announced and for some reason, I was really drawn to it, probably more from a business opportunity than a creative opportunity.

Newnham: How old were you then?
D’Aloisio:
Twelve.

Newnham: When did you realize that the path you were going to take was going to be different from your peers?
D’Aloisio:
From as long as I can remember. When I was five or six, I used to live in Perth, Australia, and I was really into astronomy, which I get from my dad. I would spend all my spare time learning about astronomy, and it wasn’t like kid’s level; it was kind of university level - really weird things in the universe, and, to do this day, I don’t really have an interest in universal space or the cosmos or whatever, but it was just this idea of teaching myself, I have always enjoyed learning and knowledge.

I am quite an obsessive person, so I get into something and stay with something. It’s not like a short attention span, but I get very immersed into one thing, do it, and then I might move on to something else. It’s just this getting into something, and sticking with it until you get that output you desire. So, I guess I’ve never been normal, but because of the App Store, I was alongside the biggest publishers which excited me because it gave this equilibrium that you wouldn’t find on any other platform before, really — even on the internet because you still needed marketing to get a website well-known. This was the first real marketplace.

The very, very first app I did for the App Store was like a Steve Jobs app. See, this is the obsession again: I was very obsessed with Steve Jobs at that point. The app was Steve Jobs quotes, but it didn’t get accepted; it was called Steve Jobs Voicer or something, and what it did was just play quotes, and they didn’t accept it because of some weird thing. You know Apple; they’re known for having these really strict guidelines but the first one I did that got accepted in the summer of 2008 was called Finger Mill, which was a treadmill for your fingers. It was just an image with some sound, and you used your fingers to run on the treadmill. There wasn’t much source code.

Newnham: How old were you when you did this app?
D’Aloisio:
Twelve. It was very basic, low-level coding, but it was more the idea. I did it all myself, and I made £79 ($127) the first day it was up, and that excited me as a twelve-year-old; that opportunity you wouldn’t have otherwise. I think the ecosystem is better now; it’s more encouraging for new people to come to it because back then, there weren’t many resources available online or even just in paper because it was so new. Whereas now, if you want to go and learn how to code for iPhone, there are a lot of books. It’s really good: there’s a nice social element to it, a lot of people online helping each other.

So, I dabbled with apps on the side of school, in the summers, for one or two years, and then it got more serious in about late 2010 when I did my first — what I call “proper” app called SongStumblr that was a geosocial music discovery app. The idea was that you’re in the same room as someone and you want to see what song they’re listening to, so it used Bluetooth to connect. I saw those apps more as technical overcomings, so I would learn how to use Bluetooth, for example. The next app I did used Facebook; it was called Facemood, and it would detect the mood of your Facebook friends with an algorithm. So, that was when I was first introduced to natural language processing — or that aspect of it.

Newnham: Did you set yourself these challenges with each app?
D’Aloisio:
Yes, it was kind of like looking into different areas of technology, and Summly ended up being summarization for me, which is extremely niche. Summarization, although it has been around in academia for about fifty years — no one had ever commercialized it. It was really niche, abstruse, and for some reason, it wasn’t being integrated in the mainstream, and I think that was because there wasn’t a use case. There weren’t mobile phones with limited screen capabilities and there wasn’t the abundance of information there is online today. Those two elements have really helped propagate Summly — because we are doing Summly, for those two precise reasons.

Newnham: When did you first get the idea for Summly and how did it translate into a business?
D’Aloisio
: I got the idea in April or May of 2011. It wasn’t like it just came to me. This is the thing: I had been thinking a lot about this process. The idea didn’t just come like a lightbulb. It took a few months, and it was quite hard. I was trying to do a new app. I was also revising for some exams (GCSE mock exams) at this point, using Google and Bing a lot, and it was at that point that I realized that the archetypal search interface had not changed in about fifteen years, especially on mobile. I was like, “This looks really anachronistic. Why hasn’t it changed?”

I was thinking about how you could show results in a more interesting manner and expressive to what the content was about, and then I thought about textual summaries, which is looking at languages as though they’re mathematics. It’s statistical, and it’s like, “How can I get the relevant points from this passage without necessarily understanding the meaning?” I had done a lot of languages at school, which helped. I had done Mandarin and Russian out of curiosity. I did Mandarin for three years, and I did get quite good at it. Mandarin is syntactical, very structured. You have verb, object, noun; there is ordering in a sense, so you have to adhere to those structures. And that’s how we do the summarization — looking at English mathematically.

What we did with Summly — which is different from anything else — is we’re the first to yield high-quality results that consumers would accept. Summly is an app that goes to hundreds of thousands of people that are consuming the content, so we wanted to make it really legible and readable, so, we came up with this very scalable system. We built a test, a summarizability filter, because not everything is summarizable in the current architecture; certain articles are just not written in a way from which you can take candidates and form a summary, so we detect that. We’ve done a lot of training and have a lot of data that we’ve used to come up with a rule-based filter that tells us if something is summarizable or not.

Newnham: And what if it’s not summarizable?
D’Aloisio:
We just discard it and put it into a database that we will look at in the future. If it is summarizable, we will then test the output, and if the output is good enough, we will produce two different summaries.

Newnham: How does the system know if it’s good enough?
D’Aloisio:
It’s automated, so what you do when you train it is you get humans to write reference summaries and you get the algorithm to compare the reference summaries with their own summaries, and then you start trying to make these mutations in the algorithm to get the computer summary as close as possible to the human summary. It is able to test for two key metrics, which are recall and precision; it’s an AI thing, in general. It’s kind of like, “How much information did you keep from the original article in the summary, and how precise was the summary?” We’ve improved what we think was the industry standard on this by about a factor of 40% because of this filtering process and logic.

It was just me to start with, but not anymore. We are working with the best scientists in the world, so we have a bunch of PhD people at the Stanford Research Institute working on it, and we hired in the person who wrote the original books on summarization, who had actually retired as a Professor. So, we have the best people in the world, really, for summarization.

That’s the thing with Summly. It was my idea, but the whole time we’ve been working with the best in the world, from investors, team, product people. Everyone’s really helped.

Newnham: I was going to ask how you grew your team. Can you talk me through the funding process that allowed you to grow Summly?
D’Aloisio:
To their credit, Li Ka-shing’s fund just reached out, and they didn’t know my age; they just knew it was a good idea. They had read a TechCrunch article on Trimit — the name of the app before we changed it to Summly — and they reached out, so I explained that I was fifteen but they actually saw that almost as an encouraging sign because I was “native,” so it gave me the ability to see insight into new avenues of the industry that hadn’t been exploited.

Newnham: How did you get the article into TechCrunch?
D’Aloisio:
I just reached out to some journalists. Really, what happened is Apple featured Summly as a New and Noteworthy app, and that’s the number one thing you want to get if you’re an unknown. It’s a stamp of validity that this is good enough for Apple to use as a showcase of good design and product.

So, Li Ka-shing’s fund invested $300,000 in the seed round. We’ve been very careful to keep Summly intentionally lean; we’ve only raised about $1.5 million into the company now overall, but I think what accelerated this journey has been having such a high-profile and respected investor come in at that very early embryonic stage who was then able to get advisors onboard to help mentor me. This was a very unique circumstance, in that I was only fifteen at that point. And even now, at seventeen, the delta between fifteen and seventeen is huge, and with the experience I now have, I am lot more seasoned. Back then, I had no idea.

We have all these angel investors now, a network of individuals — some of whom came through the original investor and others not. It varies: Stephen Fry, for example, is known for reaching out to me through a friend; whereas Ashton Kutcher and others were more through Li Kashing’s other people.

We also have a lot of angel investors in the Valley because it’s like when one gets in, they all become interested. But you have to have a very good product; people say there’s this clique, but it’s not true. If you don’t have a good product, no one’s interested, fundamentally. So, when you do have a good product, it does help because when one comes in, they’ll all follow, and we have about fifteen now. They don’t own that much because it’s angel investment, so they all put in around $25,000-$50,000. Ashton put in $100,000, so some people put in more and some put in less, but overall, those figures were the average. It’s a useful scenario because they get to learn about technology; they get to help us; we get to use their contacts. So, it’s a mutually beneficial thing, which is great.

It has been a fascinating experience learning how all of that world works and how to handle investors and the whole process there. And then the product has also been fascinating. The number one thing I did that I think was wise was to get, through some of my advisers, was a Chairman; basically someone who was a very experienced business person, an industry veteran — Bart Swanson, who had been at Amazon and then Badoo. Then, myself and Bart really started finding people and growing the team. Bart hired his old CTO, and I was able to find the scientist; we found one of the best designers on the planet for iPhone and that’s why Summly has won the design award, why we won one of the best apps of 2012 by Apple, and why we were featured in over fifty countries. Those accolades are totally unprecedented for a UK company.

Newnham: A lot of Summly’s reviews do talk about the design of the app. Can you tell me about the process of designing Summly?
D’Aloisio:
I have always been passionate about design, things like typography, graphic design, iconography. All those things have always really fascinated me.

I started off marketing Summly as a technology company intentionally because, unfortunately, investors are getting to the stage where design is almost a given. It’s become something that everyone should have as standard and not new, whereas technology still has that hole. So, I knew I had to market Summly first as really good technology. That’s how I got the original investment, and that’s how I launched the first demo of Summly, as a very technological demo. Then, I wanted 1) to let my passion for design come out and 2) I wanted to spin it into a more consumer-facing product because I thought, “Now, we have attracted the right people for investment; let’s go big-time for the App Store.”

So, we spent eight or nine months just on the UI, UX; we have a lot of gestures and animations in the product that are very different. I wanted nothing about this app to be traditional, so, if you look at the app, the experience, the technology — everything is novel. I like the idea of doing something no one else has done before. It would not excite me to have built upon a previously-implemented idea and just done it a bit better. I like to reinvent.

We have brilliant reviews — 4.5/5 star reviews on the App Store — but some people don’t get the gestures; they don’t like it; they don’t get it or understand it. And that’s cool. I mean, it’s not made for everyone. It’s not arrogant, but we went out to do something, which was to push user interface to another level on mobile — to push technology to another level — and I think we’re on the right track for doing that.

Newnham: What are the most important lessons you took from your previous apps to Summly?
D’Aloisio:
I am technical, but that’s not my passion. I saw the coding as a means to an end and not the thing I wanted to do, but I still kept involved with it. The thing I learned the most was that it’s about the App Store ecosystem and how to play the game. Ranking is so important, and getting featured by Apple is so important for example, we launched on a Thursday so that we got featured on day one.

Playing the App Store correctly is so much more fundamental than the product itself because if you can’t get the discoverability and visibility, it’s not even worth playing this game. The way you do that is even down to the way you do the keywords, the App Store description, the tweeting, the marketing, who you get involved, the press. We got to number one in the whole store two days after launch, which I don’t think has ever happened for a news app. We were the number one free app for a few days, even above YouTube.

I think I’ve got the idea now — how to generate the perfect storm for it. Yes, there’s the media element to it and my age helps, but it’s just the perfect storm of getting the right people to tweet, getting the right journalists to write about it, getting Apple to help. All of those things got it to number one, and that’s quite rare now because the system is so saturated. When I first started, there were 3,000 apps. I launched a piece of junk, but back then, the App Store was built around new releases, so everyone got visibility on the front page. But now, it’s like you can’t even get visibility on new releases in your own sub-category. It’s just impossible.

Newnham: What does Summly have that is different from other news apps?
D’Aloisio:
I think it’s the concept more than the implementation. I think it will end up being the implementation, but it’s the idea of being able to summarize anything or having this concise, efficient, easy way to consume content, and people want that. Whether it’s there today is a different matter. It’s on the right track, and I think what we’ve done with Summly has definitely awoken the industry to summarization, and I am proud of that. If summarization ever takes off, whether it’s ourselves, or we sell the company and it’s integrated, whether it’s another company doing it — even if it’s one of the big guys — we were one of the first to the party, and that’s great. That’s innovation. That’s the only thing that has been driving me. It’s not the money; it’s not the credibility. It’s just getting out there first.

Newnham: Your deal with News Corporation has obviously had a massive impact on the app. How did you strike such a deal?
D’Aloisio:
Wendy Murdoch has been helping us, advising us. From about seven months after we started, she heard about us and reached out, and NewsCorp were very excited about this because they are looking at experimenting with different publisher models and I think Summly has all the right components for a new publishing model. The summary is a new piece of content that is adding value to the original article and doesn’t exist in the original article. It’s this new entity, this new form of content that obviously a publisher can monetize off. It’s engaging with a new audience they wouldn’t otherwise have, which is young people.

I may have subconsciously built this app for young people because I am young, but it wasn’t one of my main focuses in building it. My main focus was to make some noise and disrupt. I enjoy doing that. We’re not the only guys; there are a few other guys in the publishing space that are doing this, but Summly has awoken everyone to short-form content, different user experience, and giving everything away for free, basically. Summaries are free, and then the idea is you pay for the full story. That’s an interesting model because it’s not really iTunes for news, but it kind of is. It’s that pay per story.

Newnham: In terms of the future, what are your plans to monetize the app?
D’Aloisio:
We could do that, but it’s not really my focus. The honest truth is you build to sell, and that’s how I have always seen how a company works. You build so that at one point you can sell. When people say they are building for the long term, it actually doesn’t make sense to do that because if you are building for the long term, you’re also building to sell. You have to build up all of the assets in the business, credibility, have it desirable for other people, in order to generate your own value anyway. So, you are always building to be valued and sold.

On that basis, I have always realized with Summly that it’s probably going to be one of those things where it’s more of a feature or product than a company or business. It’s a great technology; it’s a great product; it’s innovation. Whether or not there is a viable business solution — well, no one really knows that. Even with Facebook, it took four or five years for that to really emerge, so, similarly with us, we’re building with the goal in mind of beefing up the technology, the product, the IP, the design, the concept — and then, if monetization has to come at a certain point, it will come.

Yes, we have ideas and projections, but the real goal right now is to just get as many users as possible in front of the application and as good quality reviews and feedback as possible.

Newnham: What else lies in the future for Summly?
D’Aloisio:
There’s the Android app and maybe a tablet experience. I think there is such an opportunity still. I know news is a very bad space in terms of money, with companies going out of business, but there’s a massive opportunity, taking business models aside. It’s such a fragmented market right now; there isn’t like a Facebook for news. There isn’t a $5 billion news experience company yet. There’s a few trying to get there, like Flipboard, but they haven’t hit it yet. No one’s hit it.

Now, that excites me and I think we’re on a hook that no one else has. You know, we’ve got that extra characteristic of the tech angle, of the NLP [Neuro Linguistic Programming] route, the summarization, that no one else has quite managed to get to. The real question for us for the future is are we better off being integrated into — and this is where I have always seen Summly — a Google or Twitter, into one of these platforms where, all of a sudden, overnight summary is going to be everywhere online? That excites me. It’s like the acceleration will just continue to go on that exponential curve if we do that because it means we will have arrived — because we will be too big for someone else to come along.

So, that’s why, if I was ever to sell, it would be because I can see the added value in going to a company like that, which will still give us autonomy but will allow us to play with a platform of hundreds of millions — if not billions — of people. That’s just totally exciting to me — a great learning experience and just something I think would shake the space up. It’s always cool to be a startup, but when you suddenly join a bigger company and then implement, then you can start dominating a space. So, that’s the long-term goal right now — to dominate.

Newnham: What excites you about the future of mobile?
D’Aloisio:
Design is getting better and better, just in general. Now, every app that comes out has a certain benchmark to hit — clean, crisp, minimalistic. So, it’s getting there.

What else excites me? People are coming out with more and more innovation, I think. More innovative ideas that I wouldn’t have thought of. There’s some real world to mobile applications like TaskRabbit, or you can get a courier from your phone. I mean, I love Hailo right now. I find I am spending a lot of money because it’s so convenient and easy — a brilliant idea. Apps like that are just awesome.

There’s also a relationship between real world and mobile that you can’t have with a computer because you are in the real world with your phone, like in the park. There’s that element of geolocation and augmented reality and all those things.

I think it’s going to be harder, though, in the ecosystem. It’s going to be convoluted because there’s just so much noise right now. Every day, there is a big app that launches. I think three years ago, everyone was like, “Go to mobile” but I don’t think that’s the case anymore. I think you really need to have a very well-formed product because people are competing. People can’t use more than five or six apps a day — there’s like this median — and then it’s just technologists using them, not common people, and you want to get with average consumers who probably have just one social app, one information app, messages, email. It’s just really simple habits that you want to get into.

Newnham: What advice would you give to other young entrepreneurs looking at breaking into the mobile space?
D’Aloisio:
You have to just do it. Do a prototype, whether you pay someone to do it or you have a mate do the development or you do it yourself. You have to go in with something to show. No one listens when it’s just an idea or a PowerPoint; you have to have a working product because that’s when you can say, “There it is. I can see how this is going to work because I can play with it.”

Then, if it is a good idea, it will get discovered, so there is no need to freak out. It will work because Apple will pick it up, and it might get written about; someone will contact you. So, just work on the idea, work on the implementation, and both of those things you can do pretty much for free yourself. Once you feel it’s ready, then you push it out and see what happens. There’s definitely still room for really good ideas.

Newnham: Are there other areas of mobile you would like to explore, past Summly?
D’Aloisio:
There’s a lot of different things. Music personalization and discovery I don’t think has been executed that well. There’s lots of radios and channels, but algorithmic personalization — really, down to what are the brainwaves, and how do you signal what music you are going to like in a different genre? Those genuine algorithmic solutions to music discovery really excite me. That would be really fascinating to look into.

It’s like taking AI approaches or real technology approaches to quite abstract concepts, something you wouldn’t inherently think can be done by a machine or mathematically.

Newnham: Do you consider yourself an entrepreneur?
D’Aloisio:
I am more of a creator. I don’t really see myself as an entrepreneur. I just like to create things. Yes, I love business, and that’s what motivated me, but it was more like I did a lot of movies, a lot of 3D rendering because I like to create. That’s why I started doing apps, and yes, I made it pay from day one, but it was also like I wanted to go on the App Store and see my app; I wanted to be recognized for doing this. Also, the opportunities were there. It will take another ten years for an App Store opportunity to come around again, I think.

Newnham: Finally, who inspired you growing up, and who inspires you now?
D’Aloisio:
Cliché answer, but Steve Jobs. And that was before Steve Jobs was like the Steve Jobs in 2005/2006. Yes, he was known in technology, but he wasn’t what he became. So, he genuinely inspired me a lot. Nowadays, there’s a lot less-known entrepreneurs in the Valley who excite me or I look to for mentorship or inspiration, but no one in particular at the moment. It seems like the industry is lacking a Steve Jobs at the moment.

There’s people like Jeff Bezos who are doing amazing things at Amazon and people turning around various companies — like, Marissa Mayer is someone who maybe will be awesome. She’s awesome as it is, but she could go down as a legend, like a Jobs, if it goes through with Yahoo.

Trailer for Mad Men of Mobile book which features D’aloisio as well as the founding stories of Siri, Shazam, AdMob, ustwo et al

This edited (for brevity) excerpt is taken from Mad Men of Mobile (2013), available on Amazon. #madmenofmobile

My second book, a collection of one-on-one interviews with female founders and innovators in tech — Female Innovators at Work — will be released through Apress in late 2016.

For my filmed interviews with inspirational tech founders and innovators, subscribe here.

You may also like:

The Story Behind Siri By The Man Who Made Her

A Story of Innovation: Parisian Pioneer Behind Our Every Day Tech

The Story of Shazam: The Startup Days

The Story of AdMob: How One MBA Dropout Aols His Business to Google for $750 million

David Risher: The Quiet Revolutionary

The Toca Boca Story: From Sweden to San Francisco

The Rise and Fall of Nokia: How One Inventor Left His Mark on Mobile

Let's block ads! (Why?)

Sometimes you do need Kubernetes! But how should you decide?

At RisingStack, we help companies to adopt cloud-native technologies, or if they have already done so, to get the most mileage out of them.

Recently, I've been invited to Google DevFest to deliver a presentation on our experiences working with Kubernetes.

Below I talk about an online learning and streaming platform where the decision to use Kubernetes has been contested both internally and externally since the beginning of its development.

The application and its underlying infrastructure were designed to meet the needs of the regulations of several countries:

 • The app should be able to run on-premises, so students’ data could never leave a given country. Also, the app had to be available as a SaaS product as well.

 • It can be deployed as a single-tenant system where a business customer only hosts one instance serving a handful of users, but some schools could have hundreds of users.

 • Or it can be deployed as a multi-tenant system where the client is e.g. a government and needs to serve thousands of schools and millions of users.

The application itself was developed by multiple, geographically scattered teams, thus a Microservices architecture was justified, but both the distributed system and the underlying infrastructure seemed to be an overkill when we considered the fact that during the product's initial entry, most of its customers needed small instances.

Was Kubernetes suited for the job, or was it an overkill? Did our client really need Kubernetes?

Let’s figure it out.

(Feel free to check out the video presentation, or the extended article version below!)

Let's talk a bit about Kubernetes itself!

Kubernetes is an open-source container orchestration engine that has a vast ecosystem. If you run into any kind of problem, there's probably a library somewhere on the internet that already solves it.

But Kubernetes also has a daunting learning curve, and initially, it's pretty complex to manage. Cloud ops / infrastructure engineering is a complex and big topic in and of itself.

Kubernetes does not really mask away the complexity from you, but plunges you into deep water as it merely gives you a unified control plane to handle all those moving parts that you need to care about in the cloud.

So, if you're just starting out right now, then it's better to start with small things and not with the whole package straight away! First, deploy a VM in the cloud. Use some PaaS or FaaS solutions to play around with one of your apps. It will help you gradually build up the knowledge you need on the journey.

So you want to decide if Kubernetes is for you.

First and foremost, Kubernetes is for you if you work with containers! (It kinda speaks for itself for a container orchestration system). But you should also have more than one service or instance.

kubernetes-is-for-you-if

Kubernetes makes sense when you have a huge microservice architecture, or you have dedicated instances per tenant having a lot of tenants as well.

Also, your services should be stateless, and your state should be stored in databases outside of the cluster. Another selling point of Kubernetes is the fine gradient control over the network.

And, maybe the most common argument for using Kubernetes is that it provides easy scalability.

Okay, and now let's take a look at the flip side of it.

Kubernetes is not for you if you don't need scalability!

If your services rely heavily on disks, then you should think twice if you want to move to Kubernetes or not. Basically, one disk can only be attached to a single node, so all the services need to reside on that one node. Therefore you lose node auto-scaling, which is one of the biggest selling points of Kubernetes.

For similar reasons, you probably shouldn't use k8s if you don't host your infrastructure in the public cloud. When you run your app on-premises, you need to buy the hardware beforehand and you cannot just conjure machines out of thin air. So basically, you also lose node auto-scaling, unless you're willing to go hybrid cloud and bleed over some of your excess load by spinning up some machines in the public cloud.

kubernetes-is-not-for-you-if

If you have a monolithic application that serves all your customers and you need some scaling here and there, then cloud service providers can handle it for you with autoscaling groups.

There is really no need to bring in Kubernetes for that.

Let's see our Kubernetes case-study!

Maybe it's a little bit more tangible if we talk about an actual use case, where we had to go through the decision making process.

online-learning-platform-kubernetes

Online Learning Platform is an application that you could imagine as if you took your classroom and moved it to the internet.

You can have conference calls. You can share files as handouts, you can have a whiteboard, and you can track the progress of your students.

This project started during the first wave of the lockdowns around March, so one thing that we needed to keep in mind is that time to market was essential.

In other words: we had to do everything very, very quickly!

This product targets mostly schools around Europe, but it is now used by corporations as well.

So, we're talking about millions of users from the point we go to the market.

The product needed to run on-premise, because one of the main targets were governments.

Initially, we were provided with a proposed infrastructure where each school would have its own VM, and all the services and all the databases would reside in those VMs.

Handling that many virtual machines, properly handling rollouts to those, and monitoring all of them sounded like a nightmare to begin with. Especially if we consider the fact that we only had a couple of weeks to go live.

After studying the requirements and the proposal, it was time to call the client to..

Discuss the proposed infrastructure.

So the conversation was something like this:

 • "Hi guys, we would prefer to go with Kubernetes because to handle stuff at that scale, we would need a unified control plane that Kubernetes gives us."

 • "Yeah, sure, go for it."

And we were happy, but we still had a couple of questions:

 • "Could we, by any chance, host it on the public cloud?"

 • "Well, no, unfortunately. We are negotiating with European local governments and they tend to be squeamish about sending their data to the US. "

Okay, anyways, we can figure something out...

Okay, crap! But we still needed to talk to the developers so all was not lost.

Let's call the developers!

It turned out that what we were dealing with was an usual microservice-based architecture, which consisted of a lot of services talking over HTTP and messaging queues.

Each service had its own database, and most of them stored some files in Minio.

kubernetes-app-architecture

In case you don't know it, Minio is an object storage system that implements the S3 API.

Now that we knew the fine-grained architectural layout, we gathered a few more questions:

 • "Okay guys, can we move all the files to Minio?"

 • "Yeah, sure, easy peasy."

So, we were happy again, but there was still another problem, so we had to call the hosting providers:

 • "Hi guys, do you provide hosted Kubernetes?"

 • "Oh well, at this scale, we can manage to do that!"

So, we were happy again, but..

Just to make sure, we wanted to run the numbers!

Our target was to be able to run 60 000 schools on the platform in the beginning, so we had to see if our plans lined up with our limitations!

We shouldn't have more than 150 000 total pods!

10 (pod/tenant) times 6000 tenants is 60 000 Pods. We're good!

We shouldn't have more than 300 000 total containers!

It's one container per pod, so we're still good.

We shouldn't have more than 100 pods per node and no more than 5 000 nodes.

Well, what we have is 60 000 pods over 100 pod per node. That's already 6 000 nodes, and that's just the initial rollout, so we're already over our 5 000 nodes limit.

kubernetes-limitations

Okay, well... Crap!

But, is there a solution to this?

Sure, it's federation!

We could federate our Kubernetes clusters..

..and overcome these limitations.

We have worked with federated systems before, so Kubernetes surely provides something for that, riiight? Well yeah, it does... kind of.

It's the stable Federation v1 API, which is sadly deprecated.

kubernetes-federation-v1

Then we saw that Kubernetes Federation v2 is on the way!

It was still in alpha at the time when we were dealing with this issue, but the GitHub page said it was rapidly moving towards beta release. By taking a look at the releases page we realized that it had been overdue by half a year by then.

Since we only had a short period of time to pull this off, we really didn't want to live that much on the edge.

So what could we do? We could federate by hand! But what does that mean?

In other words: what could have been gained by using KubeFed?

Having a lot of services would have meant that we needed a federated Prometheus and Logging (be it Graylog or ELK) anyway. So the two remaining aspects of the system were rollout / tenant generation, and manual intervention.

Manual intervention is tricky. To make it easy, you need a unified control plane where you can eyeball and modify anything. We could have built a custom one that gathers all information from the clusters and proxies all requests to each of them. However, that would have meant a lot of work, which we just did not have the time for. And even if we had the time to do it, we would have needed to conduct a cost/benefit analysis on it.

The main factor in the decision if you need a unified control plane for everything is scale, or in other words, the number of different control planes to handle.

The original approach would have meant 6000 different planes. That’s just way too much to handle for a small team. But if we could bring it down to 20 or so, that could be bearable. In that case, all we need is an easy mind map that leads from services to their underlying clusters. The actual route would be something like:

Service -> Tenant (K8s Namespace) -> Cluster.

The Service -> Namespace mapping is provided by Kubernetes, so we needed to figure out the Namespace -> Cluster mapping.

This mapping is also necessary to reduce the cognitive overhead and time of digging around when an outage may happen, so it needs to be easy to remember, while having to provide a more or less uniform distribution of tenants across Clusters. The most straightforward way seemed to be to base it on Geography. I’m the most familiar with Poland’s and Hungary’s Geography, so let’s take them as an example.

Poland comprises 16 voivodeships, while Hungary comprises 19 counties as main administrative divisions. Each country’s capital stands out in population, so they have enough schools to get a cluster on their own. Thus it only makes sense to create clusters for each division plus the capital. That gives us 17 or 20 clusters.

So if we get back to our original 60 000 pods, and 100 pod / tenant limitation, we can see that 2 clusters are enough to host them all, but that leaves us no room for either scaling or later expansions. If we spread them across 17 clusters - in the case of Poland for example - that means we have around 3.500 pods / cluster and 350 nodes, which is still manageable.

This could be done in a similar fashion for any European country, but still needs some architecting when setting up the actual infrastructure. And when KubeFed becomes available (and somewhat battle tested) we can easily join these clusters into one single federated cluster.

Great, we have solved the problem of control planes for manual intervention. The only thing left was handling rollouts..

gitops-kubernetes-federation

As I mentioned before, several developer teams had been working on the services themselves, and each of them already had their own Gitlab repos and CIs. They already built their own Docker images, so we simply needed a place to gather them all, and roll them out to Kubernetes. So we created a GitOps repo where we stored the helm charts and set up a GitLab CI to build the actual releases, then deploy them.

From here on, it takes a simple loop over the clusters to update the services when necessary.

The other thing we needed to solve was tenant generation.

It was easy as well, because we just needed to create a CLI tool which could be set up by providing the school's name, and its county or state.

tenant-generation-kubernetes

That's going to designate its target cluster, and then push it to our Gitops repo, and that basically triggers the same rollout as new versions.

We were almost good to go, but there was still one problem: on-premises.

Although our hosting providers turned into some kind of public cloud (or something we can think of as public clouds), we were also targeting companies who want to educate their employees.

Huge corporations - like a Bank - are just as squeamish about sending their data out to the public internet as governments, if not more..

So we needed to figure out a way to host this on servers within vaults completely separated from the public internet.

kubespray

In this case, we had two main modes of operation.

 • One is when a company just wanted a boxed product and they didn't really care about scaling it.

 • And the other one was where they expected it to be scaled, but they were prepared to handle this.

In the second case, it was kind of a bring your own database scenario, so you could set up the system in a way that we were going to connect to your database.

And in the other case, what we could do is to package everything — including databases — in one VM, in one Kubernetes cluster. But! I just wrote above that you probably shouldn't use disks and shouldn't have databases within your cluster, right?

However, in that case, we already had a working infrastructure.

Kubernetes provided us with infrastructure as code already, so it only made sense to use that as a packaging tool as well, and use Kubespray to just spray it to our target servers.

It wasn't a problem to have disks and DBs within our cluster because the target were companies that didn't want to scale it anyway.

So it's not about scaling. It is mostly about packaging!

Previously I told you, that you probably don't want to do this on-premises, and this is still right! If that's your main target, then you probably shouldn't go with Kubernetes.

However, as our main target was somewhat of a public cloud, it wouldn't have made sense to just recreate the whole thing - basically create a new product in a sense - for these kinds of servers.

So as it is kind of a spin-off, it made sense here as well as a packaging solution.

Basically, I've just given you a bullet point list to help you determine whether Kubernetes is for you or not, and then I just tore it apart and threw it into a basket.

And the reason for this is - as I also mentioned:

Cloud ops is difficult!

There aren't really one-size-fits-all solutions, so basing your decision on checklists you see on the internet is definitely not a good idea.

We've seen that a lot of times where companies adopt Kubernetes because it seems to fit, but when they actually start working with it, it turns out to be an overkill.

If you want to save yourself about a year or two of headache, it's a lot better to first ask an expert, and just spend a couple of hours or days going through your use cases, discussing those and save yourself that year of headache.

In case you're thinking about adopting Kubernetes, or getting the most out of it, don't hesitate to reach out to us at [email protected], or by using the contact form below!

Sometimes you do need Kubernetes! But how should you decide?

At RisingStack, we help companies to adopt cloud-native technologies, or if they have already done so, to get the most mileage out of them.

Recently, I've been invited to Google DevFest to deliver a presentation on our experiences working with Kubernetes.

Below I talk about an online learning and streaming platform where the decision to use Kubernetes has been contested both internally and externally since the beginning of its development.

The application and its underlying infrastructure were designed to meet the needs of the regulations of several countries:

 • The app should be able to run on-premises, so students’ data could never leave a given country. Also, the app had to be available as a SaaS product as well.

 • It can be deployed as a single-tenant system where a business customer only hosts one instance serving a handful of users, but some schools could have hundreds of users.

 • Or it can be deployed as a multi-tenant system where the client is e.g. a government and needs to serve thousands of schools and millions of users.

The application itself was developed by multiple, geographically scattered teams, thus a Microservices architecture was justified, but both the distributed system and the underlying infrastructure seemed to be an overkill when we considered the fact that during the product's initial entry, most of its customers needed small instances.

Was Kubernetes suited for the job, or was it an overkill? Did our client really need Kubernetes?

Let’s figure it out.

(Feel free to check out the video presentation, or the extended article version below!)

Let's talk a bit about Kubernetes itself!

Kubernetes is an open-source container orchestration engine that has a vast ecosystem. If you run into any kind of problem, there's probably a library somewhere on the internet that already solves it.

But Kubernetes also has a daunting learning curve, and initially, it's pretty complex to manage. Cloud ops / infrastructure engineering is a complex and big topic in and of itself.

Kubernetes does not really mask away the complexity from you, but plunges you into deep water as it merely gives you a unified control plane to handle all those moving parts that you need to care about in the cloud.

So, if you're just starting out right now, then it's better to start with small things and not with the whole package straight away! First, deploy a VM in the cloud. Use some PaaS or FaaS solutions to play around with one of your apps. It will help you gradually build up the knowledge you need on the journey.

So you want to decide if Kubernetes is for you.

First and foremost, Kubernetes is for you if you work with containers! (It kinda speaks for itself for a container orchestration system). But you should also have more than one service or instance.

kubernetes-is-for-you-if

Kubernetes makes sense when you have a huge microservice architecture, or you have dedicated instances per tenant having a lot of tenants as well.

Also, your services should be stateless, and your state should be stored in databases outside of the cluster. Another selling point of Kubernetes is the fine gradient control over the network.

And, maybe the most common argument for using Kubernetes is that it provides easy scalability.

Okay, and now let's take a look at the flip side of it.

Kubernetes is not for you if you don't need scalability!

If your services rely heavily on disks, then you should think twice if you want to move to Kubernetes or not. Basically, one disk can only be attached to a single node, so all the services need to reside on that one node. Therefore you lose node auto-scaling, which is one of the biggest selling points of Kubernetes.

For similar reasons, you probably shouldn't use k8s if you don't host your infrastructure in the public cloud. When you run your app on-premises, you need to buy the hardware beforehand and you cannot just conjure machines out of thin air. So basically, you also lose node auto-scaling, unless you're willing to go hybrid cloud and bleed over some of your excess load by spinning up some machines in the public cloud.

kubernetes-is-not-for-you-if

If you have a monolithic application that serves all your customers and you need some scaling here and there, then cloud service providers can handle it for you with autoscaling groups.

There is really no need to bring in Kubernetes for that.

Let's see our Kubernetes case-study!

Maybe it's a little bit more tangible if we talk about an actual use case, where we had to go through the decision making process.

online-learning-platform-kubernetes

Online Learning Platform is an application that you could imagine as if you took your classroom and moved it to the internet.

You can have conference calls. You can share files as handouts, you can have a whiteboard, and you can track the progress of your students.

This project started during the first wave of the lockdowns around March, so one thing that we needed to keep in mind is that time to market was essential.

In other words: we had to do everything very, very quickly!

This product targets mostly schools around Europe, but it is now used by corporations as well.

So, we're talking about millions of users from the point we go to the market.

The product needed to run on-premise, because one of the main targets were governments.

Initially, we were provided with a proposed infrastructure where each school would have its own VM, and all the services and all the databases would reside in those VMs.

Handling that many virtual machines, properly handling rollouts to those, and monitoring all of them sounded like a nightmare to begin with. Especially if we consider the fact that we only had a couple of weeks to go live.

After studying the requirements and the proposal, it was time to call the client to..

Discuss the proposed infrastructure.

So the conversation was something like this:

 • "Hi guys, we would prefer to go with Kubernetes because to handle stuff at that scale, we would need a unified control plane that Kubernetes gives us."

 • "Yeah, sure, go for it."

And we were happy, but we still had a couple of questions:

 • "Could we, by any chance, host it on the public cloud?"

 • "Well, no, unfortunately. We are negotiating with European local governments and they tend to be squeamish about sending their data to the US. "

Okay, anyways, we can figure something out...

Okay, crap! But we still needed to talk to the developers so all was not lost.

Let's call the developers!

It turned out that what we were dealing with was an usual microservice-based architecture, which consisted of a lot of services talking over HTTP and messaging queues.

Each service had its own database, and most of them stored some files in Minio.

kubernetes-app-architecture

In case you don't know it, Minio is an object storage system that implements the S3 API.

Now that we knew the fine-grained architectural layout, we gathered a few more questions:

 • "Okay guys, can we move all the files to Minio?"

 • "Yeah, sure, easy peasy."

So, we were happy again, but there was still another problem, so we had to call the hosting providers:

 • "Hi guys, do you provide hosted Kubernetes?"

 • "Oh well, at this scale, we can manage to do that!"

So, we were happy again, but..

Just to make sure, we wanted to run the numbers!

Our target was to be able to run 60 000 schools on the platform in the beginning, so we had to see if our plans lined up with our limitations!

We shouldn't have more than 150 000 total pods!

10 (pod/tenant) times 6000 tenants is 60 000 Pods. We're good!

We shouldn't have more than 300 000 total containers!

It's one container per pod, so we're still good.

We shouldn't have more than 100 pods per node and no more than 5 000 nodes.

Well, what we have is 60 000 pods over 100 pod per node. That's already 6 000 nodes, and that's just the initial rollout, so we're already over our 5 000 nodes limit.

kubernetes-limitations

Okay, well... Crap!

But, is there a solution to this?

Sure, it's federation!

We could federate our Kubernetes clusters..

..and overcome these limitations.

We have worked with federated systems before, so Kubernetes surely provides something for that, riiight? Well yeah, it does... kind of.

It's the stable Federation v1 API, which is sadly deprecated.

kubernetes-federation-v1

Then we saw that Kubernetes Federation v2 is on the way!

It was still in alpha at the time when we were dealing with this issue, but the GitHub page said it was rapidly moving towards beta release. By taking a look at the releases page we realized that it had been overdue by half a year by then.

Since we only had a short period of time to pull this off, we really didn't want to live that much on the edge.

So what could we do? We could federate by hand! But what does that mean?

In other words: what could have been gained by using KubeFed?

Having a lot of services would have meant that we needed a federated Prometheus and Logging (be it Graylog or ELK) anyway. So the two remaining aspects of the system were rollout / tenant generation, and manual intervention.

Manual intervention is tricky. To make it easy, you need a unified control plane where you can eyeball and modify anything. We could have built a custom one that gathers all information from the clusters and proxies all requests to each of them. However, that would have meant a lot of work, which we just did not have the time for. And even if we had the time to do it, we would have needed to conduct a cost/benefit analysis on it.

The main factor in the decision if you need a unified control plane for everything is scale, or in other words, the number of different control planes to handle.

The original approach would have meant 6000 different planes. That’s just way too much to handle for a small team. But if we could bring it down to 20 or so, that could be bearable. In that case, all we need is an easy mind map that leads from services to their underlying clusters. The actual route would be something like:

Service -> Tenant (K8s Namespace) -> Cluster.

The Service -> Namespace mapping is provided by Kubernetes, so we needed to figure out the Namespace -> Cluster mapping.

This mapping is also necessary to reduce the cognitive overhead and time of digging around when an outage may happen, so it needs to be easy to remember, while having to provide a more or less uniform distribution of tenants across Clusters. The most straightforward way seemed to be to base it on Geography. I’m the most familiar with Poland’s and Hungary’s Geography, so let’s take them as an example.

Poland comprises 16 voivodeships, while Hungary comprises 19 counties as main administrative divisions. Each country’s capital stands out in population, so they have enough schools to get a cluster on their own. Thus it only makes sense to create clusters for each division plus the capital. That gives us 17 or 20 clusters.

So if we get back to our original 60 000 pods, and 100 pod / tenant limitation, we can see that 2 clusters are enough to host them all, but that leaves us no room for either scaling or later expansions. If we spread them across 17 clusters - in the case of Poland for example - that means we have around 3.500 pods / cluster and 350 nodes, which is still manageable.

This could be done in a similar fashion for any European country, but still needs some architecting when setting up the actual infrastructure. And when KubeFed becomes available (and somewhat battle tested) we can easily join these clusters into one single federated cluster.

Great, we have solved the problem of control planes for manual intervention. The only thing left was handling rollouts..

gitops-kubernetes-federation

As I mentioned before, several developer teams had been working on the services themselves, and each of them already had their own Gitlab repos and CIs. They already built their own Docker images, so we simply needed a place to gather them all, and roll them out to Kubernetes. So we created a GitOps repo where we stored the helm charts and set up a GitLab CI to build the actual releases, then deploy them.

From here on, it takes a simple loop over the clusters to update the services when necessary.

The other thing we needed to solve was tenant generation.

It was easy as well, because we just needed to create a CLI tool which could be set up by providing the school's name, and its county or state.

tenant-generation-kubernetes

That's going to designate its target cluster, and then push it to our Gitops repo, and that basically triggers the same rollout as new versions.

We were almost good to go, but there was still one problem: on-premises.

Although our hosting providers turned into some kind of public cloud (or something we can think of as public clouds), we were also targeting companies who want to educate their employees.

Huge corporations - like a Bank - are just as squeamish about sending their data out to the public internet as governments, if not more..

So we needed to figure out a way to host this on servers within vaults completely separated from the public internet.

kubespray

In this case, we had two main modes of operation.

 • One is when a company just wanted a boxed product and they didn't really care about scaling it.

 • And the other one was where they expected it to be scaled, but they were prepared to handle this.

In the second case, it was kind of a bring your own database scenario, so you could set up the system in a way that we were going to connect to your database.

And in the other case, what we could do is to package everything — including databases — in one VM, in one Kubernetes cluster. But! I just wrote above that you probably shouldn't use disks and shouldn't have databases within your cluster, right?

However, in that case, we already had a working infrastructure.

Kubernetes provided us with infrastructure as code already, so it only made sense to use that as a packaging tool as well, and use Kubespray to just spray it to our target servers.

It wasn't a problem to have disks and DBs within our cluster because the target were companies that didn't want to scale it anyway.

So it's not about scaling. It is mostly about packaging!

Previously I told you, that you probably don't want to do this on-premises, and this is still right! If that's your main target, then you probably shouldn't go with Kubernetes.

However, as our main target was somewhat of a public cloud, it wouldn't have made sense to just recreate the whole thing - basically create a new product in a sense - for these kinds of servers.

So as it is kind of a spin-off, it made sense here as well as a packaging solution.

Basically, I've just given you a bullet point list to help you determine whether Kubernetes is for you or not, and then I just tore it apart and threw it into a basket.

And the reason for this is - as I also mentioned:

Cloud ops is difficult!

There aren't really one-size-fits-all solutions, so basing your decision on checklists you see on the internet is definitely not a good idea.

We've seen that a lot of times where companies adopt Kubernetes because it seems to fit, but when they actually start working with it, it turns out to be an overkill.

If you want to save yourself about a year or two of headache, it's a lot better to first ask an expert, and just spend a couple of hours or days going through your use cases, discussing those and save yourself that year of headache.

In case you're thinking about adopting Kubernetes, or getting the most out of it, don't hesitate to reach out to us at [email protected], or by using the contact form below!

Don’t Become A Tech Stack Prisoner

Hidden questions to ask yourself before adding a tool to your tech stack.

The silhouette of a person standing behind jail bars and a curious white dove flying by on the other side.
Source

As a busy marketing consultant, I meet with too many tech stack prisoners.

The biggest problems I see:

 • The tool is cookie-cutter.
 • The tool bottle-necks growth.
 • The tool is based on ancient tech.

A modern tech stack should take care of the dirty clockwork for you — not be the dirty clockwork.

It doesn’t matter if it looks like a newfangled Ferrari from the outside if what’s under the hood is actually 1995 Honda Civic parts.

What I see way too often is a CEO handing off all tech stack responsibility to the CTO without knowing a thing about the limitations.

Many of these CTOs recommend a “universal” tech stack.

I probably don’t have to tell you this, but if a CTO walks in the door telling you to use a “universal” tech stack — you should probably look for a new CTO.

 • Every startup has different needs.
 • A universal tech stack doesn’t exist.

The real reason many CTOs don’t want to switch to more modern solutions is likely because they’ve been using the same dusty stack for years and they don’t have the balls to do some learning.

Before trusting anyone to pour new tools like cereal into your tech stack ask yourself the following questions.

Does the tool scale?

Look for tools that grow with you.

The same tech stack that brought you from A to B will not always bring you from B to C. And that’s okay for little things, but you don’t want to be migrating your payment gateway or database every 6 months for example.

The best tools to add to your stack are those that support little dreams and big dreams. Stripe is a brilliant example of a tool that is modular enough to do just that. Whether you’re just starting out or if people call your brand a Unicorn — Stripe grows with you.

Does the tool create a better user experience?

A chainsaw is cool.

But cutting a chicken with it is a bloody mess.

Whether the tool is seen by your customers or by your team, it needs to make their lives easier — not harder. It also shouldn’t take a Ph.D. to master.

Not sure if a tool is user-friendly or not?

Look at the interface without clicking around.

 • If you intuitively know what it does, it’s user-friendly.
 • If you don’t it’s probably not that user-friendly.

Does the tool allow you to pivot fast?

Say you want to do a full rebrand tomorrow with a:

 • New name
 • New logo
 • New fonts
 • New colors
 • New tone

How long will it take to completely turn your brand upside down?

With the right tech stack, it should—at least technically — be possible within 24 hours.

Does the tool allow you to act on customer data?

Many tech stacks show data.

Few actually allow you to act on that data.

Instead of just showing you the problem areas, does the tool actually help you fix them, or is it just data C-suite executives use to brag about on the golf course?

The best tools allow you to see, fix, and prevent problems.

Does the tool sync in real-time with the rest of your tech stack?

Latency is real.

Just ask the lady who booked a seat in the movie theatre online while the man who chews popcorn like a hippo booked that exact seat at the POS counter for Jurassic World.

There is no more excuse not to have real-time syncing.

If a customer gives her email on the live chat on your website, the data needs to be synced seamlessly to your CRM. If a customer made an in-app purchase, inventory data needs to instantly update stock on your website through a real-time database.

A 5-second latency might not seem crazy at the beginning, but before you know it, you’re sitting with a massive problem.

Does the tool have (friendly) cross-channel API, Webhook, and Zapier integrations?

Nobody likes to spend hours going through terrible API documentation.

And no marketing team wants to wait for some nocturnal back-end wizard to finally crack the code that connects one tool with another.

A Zapier connection gets the ship moving — at least until the back-end gods responded to the nocturnal creature’s pleas.

Does the tool have a supportive community around it?

There’s nothing worse than having to search every inch of the internet not to be able to find the answer you’re looking for.

Does the tool allow for custom experiences or is it cookie-cutter?

Some tools may look pretty, but they are cookie-cutter.

Shopify is an example that comes to mind.

Do you really with your online store to look like everyone else’s? If not you better have a brilliant team of developers at hand to update the living heck out of every experience.

Your tech stack should allow you to stand out from the noise.

Does the tool use growing or aging technology?

Open Google Trends.

Type in the tool/technology’s name.

 • If interest is growing, that’s a good sign.
 • If interest is fading, you probably should look at why it’s losing market share.

I find that there’s usually a new competitor making life a little easier.

You don’t want to look back in 5 years sitting with ancient tech without updated support.

If I can leave you with one final piece of advice, make sure every tool you use allows you to seamlessly migrate when you decide to move on in the future.

I’m curious, what’s in your tech stack for:

 • Project management
 • Marketing/CRM
 • Backend/CMS
 • Frontend

Adblock test (Why?)

Don’t Become A Tech Stack Prisoner

Hidden questions to ask yourself before adding a tool to your tech stack.

The silhouette of a person standing behind jail bars and a curious white dove flying by on the other side.
Source

As a busy marketing consultant, I meet with too many tech stack prisoners.

The biggest problems I see:

 • The tool is cookie-cutter.
 • The tool bottle-necks growth.
 • The tool is based on ancient tech.

A modern tech stack should take care of the dirty clockwork for you — not be the dirty clockwork.

It doesn’t matter if it looks like a newfangled Ferrari from the outside if what’s under the hood is actually 1995 Honda Civic parts.

What I see way too often is a CEO handing off all tech stack responsibility to the CTO without knowing a thing about the limitations.

Many of these CTOs recommend a “universal” tech stack.

I probably don’t have to tell you this, but if a CTO walks in the door telling you to use a “universal” tech stack — you should probably look for a new CTO.

 • Every startup has different needs.
 • A universal tech stack doesn’t exist.

The real reason many CTOs don’t want to switch to more modern solutions is likely because they’ve been using the same dusty stack for years and they don’t have the balls to do some learning.

Before trusting anyone to pour new tools like cereal into your tech stack ask yourself the following questions.

Does the tool scale?

Look for tools that grow with you.

The same tech stack that brought you from A to B will not always bring you from B to C. And that’s okay for little things, but you don’t want to be migrating your payment gateway or database every 6 months for example.

The best tools to add to your stack are those that support little dreams and big dreams. Stripe is a brilliant example of a tool that is modular enough to do just that. Whether you’re just starting out or if people call your brand a Unicorn — Stripe grows with you.

Does the tool create a better user experience?

A chainsaw is cool.

But cutting a chicken with it is a bloody mess.

Whether the tool is seen by your customers or by your team, it needs to make their lives easier — not harder. It also shouldn’t take a Ph.D. to master.

Not sure if a tool is user-friendly or not?

Look at the interface without clicking around.

 • If you intuitively know what it does, it’s user-friendly.
 • If you don’t it’s probably not that user-friendly.

Does the tool allow you to pivot fast?

Say you want to do a full rebrand tomorrow with a:

 • New name
 • New logo
 • New fonts
 • New colors
 • New tone

How long will it take to completely turn your brand upside down?

With the right tech stack, it should—at least technically — be possible within 24 hours.

Does the tool allow you to act on customer data?

Many tech stacks show data.

Few actually allow you to act on that data.

Instead of just showing you the problem areas, does the tool actually help you fix them, or is it just data C-suite executives use to brag about on the golf course?

The best tools allow you to see, fix, and prevent problems.

Does the tool sync in real-time with the rest of your tech stack?

Latency is real.

Just ask the lady who booked a seat in the movie theatre online while the man who chews popcorn like a hippo booked that exact seat at the POS counter for Jurassic World.

There is no more excuse not to have real-time syncing.

If a customer gives her email on the live chat on your website, the data needs to be synced seamlessly to your CRM. If a customer made an in-app purchase, inventory data needs to instantly update stock on your website through a real-time database.

A 5-second latency might not seem crazy at the beginning, but before you know it, you’re sitting with a massive problem.

Does the tool have (friendly) cross-channel API, Webhook, and Zapier integrations?

Nobody likes to spend hours going through terrible API documentation.

And no marketing team wants to wait for some nocturnal back-end wizard to finally crack the code that connects one tool with another.

A Zapier connection gets the ship moving — at least until the back-end gods responded to the nocturnal creature’s pleas.

Does the tool have a supportive community around it?

There’s nothing worse than having to search every inch of the internet not to be able to find the answer you’re looking for.

Does the tool allow for custom experiences or is it cookie-cutter?

Some tools may look pretty, but they are cookie-cutter.

Shopify is an example that comes to mind.

Do you really with your online store to look like everyone else’s? If not you better have a brilliant team of developers at hand to update the living heck out of every experience.

Your tech stack should allow you to stand out from the noise.

Does the tool use growing or aging technology?

Open Google Trends.

Type in the tool/technology’s name.

 • If interest is growing, that’s a good sign.
 • If interest is fading, you probably should look at why it’s losing market share.

I find that there’s usually a new competitor making life a little easier.

You don’t want to look back in 5 years sitting with ancient tech without updated support.

If I can leave you with one final piece of advice, make sure every tool you use allows you to seamlessly migrate when you decide to move on in the future.

I’m curious, what’s in your tech stack for:

 • Project management
 • Marketing/CRM
 • Backend/CMS
 • Frontend

Adblock test (Why?)

I Completed a Year of Quitting My 9–5. Here’s What I’ve Learnt So Far.

I quit my 9–5 at 25 to be a full-time writer.

Image by the author

A year ago, my tummy was churning with anxiety about quitting my safe job.

My office was a 6-minute drive from home and my company was financially strong and the epitome of what a ‘secure job’ means. No layoffs during the pandemic as well, which was a sticky factor.

And here I was, a young 25-years-young with under 3 years of work experience, wanting to be a writer.

Sounds stupid, right?

Here’s what I’ve learnt so far about this path and life.

The beginning of everything starts from inside

If your mind isn’t hard-wired to a growth mindset, forget success of any kind. Being self-employed is about:

 • uncertainty
 • failing often
 • showing up through it all

It takes an abundance mindset to do this. It takes grit to show up and be creative even when you don’t feel like it.

Don’t depend on others to pay your bills

Including your company. We’ve been seeing layoffs for the last two years, haven't we?

After my first client who I was depending on ghosted me, I realised I will never depend on one client for impacting my monthly finances. I didn’t even want to depend on one source, which is why I started a course and made digital products.

Start diversifying as early as possible.

Weed out sub-average pals

You don’t need most people in your life. When you become mindful of how finite time is, you might as well spend it with people you love and who genuinely mean a lot to you.

Weeding out surface-level friends makes you more energetic.

Be open to the idea of possibilities

Blame it for being naïve or overly optimistic, but I’ve always believed that good things are coming my way and I will receive nothing but excellence.

Even when things go downhill, this thought keeps me going.

In Hindi, we have a saying,

“‘उम्मीद पर दुनिया कायम है”

This translates to — the world lives on hope.

Always be hopeful because a negative mind attracts nothing good anyway. So why not.

Do the work, forget the results

I stopped getting affected by the results early in my journey after I read Seth Godin’s The Practice: Shipping Creative Work.

The results aren’t in my control. The process is. Why waste precious time whining?

People pay only for these 3 things

 1. What you solve for
 2. How you make them feel
 3. What returns do you put on the table

As long as you direct your products or services towards this, you will make money.

I’m not a salesperson and don’t know the theories and concepts of Sales, but this works.

Talking about money…

There’s enough money to be made

When I was earning X last year, I knew that earning 2X will take me at least 5 years. The amount seemed big and unattainable.

Now, with time, money isn’t the motivator because it's an unsustainable motivation. It’s not the reason you show up every day, and it eventually finds its way to you when you give out value.

Now, it all feels attainable.

The only limitation is your mind because the world has enough money.

How much you make is on you

As a writer, I could either:

 1. Take lots of clients. Maybe open an agency later and even get passive income by outsourcing gigs to others.
 2. Take one or two good clients.

The second one comes is what I’ve aimed for since day one. It’s also more stress-free because a high-paying client doesn’t negotiate or make your life hell. They respect creativity.

If you’re a freelancer, you have this choice.

Information diet is crucial

I still don’t get how people spend an hour watching people dancing on videos. It’s like feeding your brain absolute crap and expecting rainbows from life.

What you take in is what you’ll put out in the world.

Protect your energy and be conscious of your consumption, especially online.

Family first

I’ve noticed a pattern.

When I’m stressed out or getting close to burnout, I spend less time with my family, even when I’m not working. When I’m in balance, I’m spending more time and laugh a lot more.

Striking a balance is something I am still working on, so I can put my family first.

I don’t want to be a CEO

I’m lazy, and I truly don’t desire a stressed-out life.

When I solo-travelled to Europe at 21, I realised how we’re such a tiny speck in this world and how beautiful it feels to just live. I realised that material isn’t the source of happiness and titles and tags are just a construct by society.

Only who you are defines you, and nothing else.

It’s then that I decided I’ll prioritise living and experiences — this is being rich, according to me.

I want to take out more time to do things I enjoy instead of making a graph go up all my life.

I don’t want to be a CEO of a big company. I don’t even desire to open an organisation that makes millions.

A simple and driven life is what I strive for.

Reading The Minimalist Entrepreneur by Sahil Lavingia validated what I was feeling.

This makes you richer than money

In a few weeks, I’m taking a 4-week long holiday. I wouldn't have imagined doing this or afford it with my full-time job.

I won’t carry my laptop and will be away from work without an ounce of worry about my career.

Owning your time is a powerful feeling.

‘Enough’ is a state of mind

I slip out of gratitude sometimes even though I’ve been writing a gratitude journal (10 things I’m grateful for) every day since 2017.

Now, I’m moving towards making peace that enough is a state of mind and no amount of anything can be enough if you look at it that way.

Mindset matters, always.

The only fuel to the fire

Purpose comes to you when you look within.

Purpose is fuelled when it helps improve lives.

Find the two and you’ll be an unstoppable force.

Most people will never find their purpose because in this hyperstimulated world, they aren’t taking out time to look within.

Don’t be like most people.

Consider everything as an experiment

That way, either it works out, or it doesn’t. It’s not a big deal.

It was such random experiences that enabled me to side hustle, quit, and start a business.

The power of trying new things for fun is underrated. You never know where they’ll lead you!

It’s a good life

I feel good every single day. Sunday evenings aren’t filled with anxiety. I’m pumped to create, and I’m happy doing what I do.

It’s a good life.

The one I’m grateful for multiple times each day.

Adblock test (Why?)

I Completed a Year of Quitting My 9–5. Here’s What I’ve Learnt So Far.

I quit my 9–5 at 25 to be a full-time writer.

Image by the author

A year ago, my tummy was churning with anxiety about quitting my safe job.

My office was a 6-minute drive from home and my company was financially strong and the epitome of what a ‘secure job’ means. No layoffs during the pandemic as well, which was a sticky factor.

And here I was, a young 25-years-young with under 3 years of work experience, wanting to be a writer.

Sounds stupid, right?

Here’s what I’ve learnt so far about this path and life.

The beginning of everything starts from inside

If your mind isn’t hard-wired to a growth mindset, forget success of any kind. Being self-employed is about:

 • uncertainty
 • failing often
 • showing up through it all

It takes an abundance mindset to do this. It takes grit to show up and be creative even when you don’t feel like it.

Don’t depend on others to pay your bills

Including your company. We’ve been seeing layoffs for the last two years, haven't we?

After my first client who I was depending on ghosted me, I realised I will never depend on one client for impacting my monthly finances. I didn’t even want to depend on one source, which is why I started a course and made digital products.

Start diversifying as early as possible.

Weed out sub-average pals

You don’t need most people in your life. When you become mindful of how finite time is, you might as well spend it with people you love and who genuinely mean a lot to you.

Weeding out surface-level friends makes you more energetic.

Be open to the idea of possibilities

Blame it for being naïve or overly optimistic, but I’ve always believed that good things are coming my way and I will receive nothing but excellence.

Even when things go downhill, this thought keeps me going.

In Hindi, we have a saying,

“‘उम्मीद पर दुनिया कायम है”

This translates to — the world lives on hope.

Always be hopeful because a negative mind attracts nothing good anyway. So why not.

Do the work, forget the results

I stopped getting affected by the results early in my journey after I read Seth Godin’s The Practice: Shipping Creative Work.

The results aren’t in my control. The process is. Why waste precious time whining?

People pay only for these 3 things

 1. What you solve for
 2. How you make them feel
 3. What returns do you put on the table

As long as you direct your products or services towards this, you will make money.

I’m not a salesperson and don’t know the theories and concepts of Sales, but this works.

Talking about money…

There’s enough money to be made

When I was earning X last year, I knew that earning 2X will take me at least 5 years. The amount seemed big and unattainable.

Now, with time, money isn’t the motivator because it's an unsustainable motivation. It’s not the reason you show up every day, and it eventually finds its way to you when you give out value.

Now, it all feels attainable.

The only limitation is your mind because the world has enough money.

How much you make is on you

As a writer, I could either:

 1. Take lots of clients. Maybe open an agency later and even get passive income by outsourcing gigs to others.
 2. Take one or two good clients.

The second one comes is what I’ve aimed for since day one. It’s also more stress-free because a high-paying client doesn’t negotiate or make your life hell. They respect creativity.

If you’re a freelancer, you have this choice.

Information diet is crucial

I still don’t get how people spend an hour watching people dancing on videos. It’s like feeding your brain absolute crap and expecting rainbows from life.

What you take in is what you’ll put out in the world.

Protect your energy and be conscious of your consumption, especially online.

Family first

I’ve noticed a pattern.

When I’m stressed out or getting close to burnout, I spend less time with my family, even when I’m not working. When I’m in balance, I’m spending more time and laugh a lot more.

Striking a balance is something I am still working on, so I can put my family first.

I don’t want to be a CEO

I’m lazy, and I truly don’t desire a stressed-out life.

When I solo-travelled to Europe at 21, I realised how we’re such a tiny speck in this world and how beautiful it feels to just live. I realised that material isn’t the source of happiness and titles and tags are just a construct by society.

Only who you are defines you, and nothing else.

It’s then that I decided I’ll prioritise living and experiences — this is being rich, according to me.

I want to take out more time to do things I enjoy instead of making a graph go up all my life.

I don’t want to be a CEO of a big company. I don’t even desire to open an organisation that makes millions.

A simple and driven life is what I strive for.

Reading The Minimalist Entrepreneur by Sahil Lavingia validated what I was feeling.

This makes you richer than money

In a few weeks, I’m taking a 4-week long holiday. I wouldn't have imagined doing this or afford it with my full-time job.

I won’t carry my laptop and will be away from work without an ounce of worry about my career.

Owning your time is a powerful feeling.

‘Enough’ is a state of mind

I slip out of gratitude sometimes even though I’ve been writing a gratitude journal (10 things I’m grateful for) every day since 2017.

Now, I’m moving towards making peace that enough is a state of mind and no amount of anything can be enough if you look at it that way.

Mindset matters, always.

The only fuel to the fire

Purpose comes to you when you look within.

Purpose is fuelled when it helps improve lives.

Find the two and you’ll be an unstoppable force.

Most people will never find their purpose because in this hyperstimulated world, they aren’t taking out time to look within.

Don’t be like most people.

Consider everything as an experiment

That way, either it works out, or it doesn’t. It’s not a big deal.

It was such random experiences that enabled me to side hustle, quit, and start a business.

The power of trying new things for fun is underrated. You never know where they’ll lead you!

It’s a good life

I feel good every single day. Sunday evenings aren’t filled with anxiety. I’m pumped to create, and I’m happy doing what I do.

It’s a good life.

The one I’m grateful for multiple times each day.

Adblock test (Why?)

نجات‌دهنده از آسمان آمد

و به مشتی کشاورز بیچاره طرز کار با آرپی‌چی، مسلسل اتوماتیک، خمپاره‌انداز و راکت دوش‌پرتاب را آموخت ...


۱۳۵۷ برژینسکی در پاکستان در اردوگاهی در مجاورت مرزهای افغانستان بیست‌سال بعد در ژانویه ۱۹۹۸ [۱۳۷۷] مجله فرانسوی Nouvel Observateur مصاحبه‌ی قابل تأملی را با برژینسکی مشاور امینتی رئیس‌جمهور آمریکا جیمی کارتر منتشر کرد. او در این مصاحبه علنا اعتراف می‌کند که آمریکایی‌ها حمایت از “مجاهدین افغان” را ۶ماه قبل از هجوم نیروهای شوروی به افغانستان آغاز کرده‌اند. او در جواب این پرسش که آیا از این اقدام پشیمان است می‌گوید: «از چه چیزی باید پشیمان باشم؟ این عملیات مخفی یک ایده‌ی درخشان بود. ما از این طریق روس‌ها را به تله‌ی افغانستان انداختیم. باید از این کار پشیمان باشم؟ همان روزی که روس‌ها از مرز افغانستان عبور کردند برای جیمی کارتر در پیامی نوشتم: حالا ما این فرصت را داریم که اتحاد جماهیر شوروی را وارد یک “ویتنام” کنیم». و واقعا هم مسکو مجبور شد ده سال متمادی به جنگی تن دردهد که از توجیه آن ناتوان بود. این چالش بنیاد اخلاقی اتحاد جماهیر شوری را سست کرد و متعاقبا به ویرانی شوروی انجامید.

مصاحبه‌کننده می‌پرسد، شکل‌گیری بنیادگرایی اسلامی را چه می‌گویید؟ پرورش تروریست‌های آینده و مسلح‌ساختن آن‌ها خطا نبود؟ برژنسکی پاسخ می‌دهد: اصلا و ابدا! «برای تاریخ جهان چه چیزی با اهمیت‌تر است، طالبان یا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی؟ وجود عده‌ای مسلمان خشمگین یا آزادسازی اروپای مرکزی و پایان دادن به جنگ سرد؟».

 

نجات‌دهنده از آسمان آمد

و به مشتی کشاورز بیچاره طرز کار با آرپی‌چی، مسلسل اتوماتیک، خمپاره‌انداز و راکت دوش‌پرتاب را آموخت ...


۱۳۵۷ برژینسکی در پاکستان در اردوگاهی در مجاورت مرزهای افغانستان بیست‌سال بعد در ژانویه ۱۹۹۸ [۱۳۷۷] مجله فرانسوی Nouvel Observateur مصاحبه‌ی قابل تأملی را با برژینسکی مشاور امینتی رئیس‌جمهور آمریکا جیمی کارتر منتشر کرد. او در این مصاحبه علنا اعتراف می‌کند که آمریکایی‌ها حمایت از “مجاهدین افغان” را ۶ماه قبل از هجوم نیروهای شوروی به افغانستان آغاز کرده‌اند. او در جواب این پرسش که آیا از این اقدام پشیمان است می‌گوید: «از چه چیزی باید پشیمان باشم؟ این عملیات مخفی یک ایده‌ی درخشان بود. ما از این طریق روس‌ها را به تله‌ی افغانستان انداختیم. باید از این کار پشیمان باشم؟ همان روزی که روس‌ها از مرز افغانستان عبور کردند برای جیمی کارتر در پیامی نوشتم: حالا ما این فرصت را داریم که اتحاد جماهیر شوروی را وارد یک “ویتنام” کنیم». و واقعا هم مسکو مجبور شد ده سال متمادی به جنگی تن دردهد که از توجیه آن ناتوان بود. این چالش بنیاد اخلاقی اتحاد جماهیر شوری را سست کرد و متعاقبا به ویرانی شوروی انجامید.

مصاحبه‌کننده می‌پرسد، شکل‌گیری بنیادگرایی اسلامی را چه می‌گویید؟ پرورش تروریست‌های آینده و مسلح‌ساختن آن‌ها خطا نبود؟ برژنسکی پاسخ می‌دهد: اصلا و ابدا! «برای تاریخ جهان چه چیزی با اهمیت‌تر است، طالبان یا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی؟ وجود عده‌ای مسلمان خشمگین یا آزادسازی اروپای مرکزی و پایان دادن به جنگ سرد؟».