Monthly Archives: تیر 1393

[NasserTorabzade] غمگین‌ترین چیز تو دوران سربازی دیدن دنیای وارونه و حقیریه که تو ذهن فرمانده‌ها وجود داره. دیدن مسئولیتای اثرگذار تو دست این آدما تأسف انگیزه

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
غمگین‌ترین چیز تو دوران سربازی دیدن دنیای وارونه و حقیریه که تو ذهن فرمانده‌ها وجود داره. دیدن مسئولیتای اثرگذار تو دست این آدما تأسف انگیزه

[NasserTorabzade] غمگین‌ترین چیز تو دوران سربازی دیدن دنیای وارونه و حقیریه که تو ذهن فرمانده‌ها وجود داره. دیدن مسئولیتای اثرگذار تو دست این آدما تأسف انگیزه

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
غمگین‌ترین چیز تو دوران سربازی دیدن دنیای وارونه و حقیریه که تو ذهن فرمانده‌ها وجود داره. دیدن مسئولیتای اثرگذار تو دست این آدما تأسف انگیزه