Monthly Archives: خرداد 1393

[NasserTorabzade] همه میگن چرا کاری که ما اگه جای تو بودیم انجام میدادیم رو انجام نمیدی. خب برای اینکه من شمایی که جای خودم باشه نیستم! من خودمم که جای خودشه!

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
همه میگن چرا کاری که ما اگه جای تو بودیم انجام میدادیم رو انجام نمیدی. خب برای اینکه من شمایی که جای خودم باشه نیستم! من خودمم که جای خودشه!

[NasserTorabzade] همه میگن چرا کاری که ما اگه جای تو بودیم انجام میدادیم رو انجام نمیدی. خب برای اینکه من شمایی که جای خودم باشه نیستم! من خودمم که جای خودشه!

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
همه میگن چرا کاری که ما اگه جای تو بودیم انجام میدادیم رو انجام نمیدی. خب برای اینکه من شمایی که جای خودم باشه نیستم! من خودمم که جای خودشه!

[NasserTorabzade] قبل اینکه بتونی چیزی رو پیداکنی باید یادت بیاد که گمش کردی. پروردگارا، به حق مقربین به درگاهت، خودت رو به یادمون بیار و کتابت رو و رحمتت رو.

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
قبل اینکه بتونی چیزی رو پیداکنی باید یادت بیاد که گمش کردی. پروردگارا، به حق مقربین به درگاهت، خودت رو به یادمون بیار و کتابت رو و رحمتت رو.

[NasserTorabzade] قبل اینکه بتونی چیزی رو پیداکنی باید یادت بیاد که گمش کردی. پروردگارا، به حق مقربین به درگاهت، خودت رو به یادمون بیار و کتابت رو و رحمتت رو.

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
قبل اینکه بتونی چیزی رو پیداکنی باید یادت بیاد که گمش کردی. پروردگارا، به حق مقربین به درگاهت، خودت رو به یادمون بیار و کتابت رو و رحمتت رو.

[NasserTorabzade] واسه کسی که پر کشیدن رو از خاطر برده، بال‌ها فقط دوتا وزنه‌ی بیخود و سنگین هستن که راه‌رفتن رو سخت میکنن، و بال‌های بزرگتر یعنی خستگی بیشتر.

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
واسه کسی که پر کشیدن رو از خاطر برده، بال‌ها فقط دوتا وزنه‌ی بیخود و سنگین هستن که راه‌رفتن رو سخت میکنن، و بال‌های بزرگتر یعنی خستگی بیشتر.

[NasserTorabzade] واسه کسی که پر کشیدن رو از خاطر برده، بال‌ها فقط دوتا وزنه‌ی بیخود و سنگین هستن که راه‌رفتن رو سخت میکنن، و بال‌های بزرگتر یعنی خستگی بیشتر.

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
واسه کسی که پر کشیدن رو از خاطر برده، بال‌ها فقط دوتا وزنه‌ی بیخود و سنگین هستن که راه‌رفتن رو سخت میکنن، و بال‌های بزرگتر یعنی خستگی بیشتر.