Monthly Archives: آبان 1389

[NasserTorabzade] پهنای باند روزانت تموم شده باشه،بعد مجبور باشی واسه خوندن یه ایمیل 2کیلوبایتی تا 3صبح بیدار بمونی،بعد دلت نیاد بری بخوابی، میشی مثل الأنِ من

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
پهنای باند روزانت تموم شده باشه،بعد مجبور باشی واسه خوندن یه ایمیل 2کیلوبایتی تا 3صبح بیدار بمونی،بعد دلت نیاد بری بخوابی، میشی مثل الأنِ من

[NasserTorabzade] پهنای باند روزانت تموم شده باشه،بعد مجبور باشی واسه خوندن یه ایمیل 2کیلوبایتی تا 3صبح بیدار بمونی،بعد دلت نیاد بری بخوابی، میشی مثل الأنِ من

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
پهنای باند روزانت تموم شده باشه،بعد مجبور باشی واسه خوندن یه ایمیل 2کیلوبایتی تا 3صبح بیدار بمونی،بعد دلت نیاد بری بخوابی، میشی مثل الأنِ من

[NasserTorabzade] دو و چهل و پنج دقیقه به این نتیجه برسی که خوابت نمیبره، پاشی گودر بخونی ولی هیچی هم شر نکنی؛ میشی مثل الأنِ من :)

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
دو و چهل و پنج دقیقه به این نتیجه برسی که خوابت نمیبره، پاشی گودر بخونی ولی هیچی هم شر نکنی؛ میشی مثل الأنِ من :)

[NasserTorabzade] دو و چهل و پنج دقیقه به این نتیجه برسی که خوابت نمیبره، پاشی گودر بخونی ولی هیچی هم شر نکنی؛ میشی مثل الأنِ من :)

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
دو و چهل و پنج دقیقه به این نتیجه برسی که خوابت نمیبره، پاشی گودر بخونی ولی هیچی هم شر نکنی؛ میشی مثل الأنِ من :)

[NasserTorabzade] sourceforge.net هم آی پی های ایرانی رو تحریم کرد، گوگل کد هم که از اول تحریم کرده بود، میمونه گیت هاب؛ که اونم همیین روزا احتمالآ میبندتمون

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
sourceforge.net هم آی پی های ایرانی رو تحریم کرد، گوگل کد هم که از اول تحریم کرده بود، میمونه گیت هاب؛ که اونم همیین روزا احتمالآ میبندتمون

[NasserTorabzade] sourceforge.net هم آی پی های ایرانی رو تحریم کرد، گوگل کد هم که از اول تحریم کرده بود، میمونه گیت هاب؛ که اونم همیین روزا احتمالآ میبندتمون

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
sourceforge.net هم آی پی های ایرانی رو تحریم کرد، گوگل کد هم که از اول تحریم کرده بود، میمونه گیت هاب؛ که اونم همیین روزا احتمالآ میبندتمون