Monthly Archives: بهمن 1390

[NasserTorabzade] سیاوش قمیشی – “تکرار”: بسه اگه تا امروز/ تکرار، تو رُ داد بر باد/ فردا رُ بساز از نو/ دیروز ُ ببر از یاد http://t.co/dfrVFiHy

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
سیاوش قمیشی - "تکرار": بسه اگه تا امروز/ تکرار، تو رُ داد بر باد/ فردا رُ بساز از نو/ دیروز ُ ببر از یاد ur1.ca/8459n

[NasserTorabzade] سیاوش قمیشی – “تکرار”: بسه اگه تا امروز/ تکرار، تو رُ داد بر باد/ فردا رُ بساز از نو/ دیروز ُ ببر از یاد http://t.co/dfrVFiHy

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
سیاوش قمیشی - "تکرار": بسه اگه تا امروز/ تکرار، تو رُ داد بر باد/ فردا رُ بساز از نو/ دیروز ُ ببر از یاد ur1.ca/8459n

[NasserTorabzade] یه بارم شب امتحان، چیزایی که نمیفهمیدمُ کنار میذاشتم و نمره‌ی احتمالیشونو یه جا جمع میزدم، جزوه که تموم شد، حدود 32نمره رو کنار گذاشته بودم.

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
یه بارم شب امتحان، چیزایی که نمیفهمیدمُ کنار میذاشتم و نمره‌ی احتمالیشونو یه جا جمع میزدم، جزوه که تموم شد، حدود 32نمره رو کنار گذاشته بودم.

[NasserTorabzade] یه بارم شب امتحان، چیزایی که نمیفهمیدمُ کنار میذاشتم و نمره‌ی احتمالیشونو یه جا جمع میزدم، جزوه که تموم شد، حدود 32نمره رو کنار گذاشته بودم.

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
یه بارم شب امتحان، چیزایی که نمیفهمیدمُ کنار میذاشتم و نمره‌ی احتمالیشونو یه جا جمع میزدم، جزوه که تموم شد، حدود 32نمره رو کنار گذاشته بودم.

[NasserTorabzade] ناتانائیل! حالا حتمنی هم لازم نیس سعی کنی “عظمت” رو یه جایی جا کنی؛ نگاه ِ عمیق به چیزای معمولی، معمولأ آزاردهنده‌س.

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
ناتانائیل! حالا حتمنی هم لازم نیس سعی کنی "عظمت" رو یه جایی جا کنی؛ نگاه ِ عمیق به چیزای معمولی، معمولأ آزاردهنده‌س.

[NasserTorabzade] ناتانائیل! حالا حتمنی هم لازم نیس سعی کنی “عظمت” رو یه جایی جا کنی؛ نگاه ِ عمیق به چیزای معمولی، معمولأ آزاردهنده‌س.

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
ناتانائیل! حالا حتمنی هم لازم نیس سعی کنی "عظمت" رو یه جایی جا کنی؛ نگاه ِ عمیق به چیزای معمولی، معمولأ آزاردهنده‌س.