Monthly Archives: فروردین 1392

[NasserTorabzade] اوضاع که مرتب نیس سعی میکنی با تغییر چیزی بهترش کنی، سوال اینجاس که تا کی میتونی از چرخه «تغییر بده/اگه بهتر نشد/دوباره تغییر بده» خسته نشی؟

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
اوضاع که مرتب نیس سعی میکنی با تغییر چیزی بهترش کنی، سوال اینجاس که تا کی میتونی از چرخه «تغییر بده/اگه بهتر نشد/دوباره تغییر بده» خسته نشی؟