Monthly Archives: مرداد 1389

[NasserTorabzade] استادی که اگه یه نمره اضافه کنه مشروط نمیشم همچنان هم نمره هاشو تأیید نکرده،هر روز سایت دانشگاه رو چک میکنم… رو هوام

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
استادی که اگه یه نمره اضافه کنه مشروط نمیشم همچنان هم نمره هاشو تأیید نکرده،هر روز سایت دانشگاه رو چک میکنم... رو هوام

[NasserTorabzade] استادی که اگه یه نمره اضافه کنه مشروط نمیشم همچنان هم نمره هاشو تأیید نکرده،هر روز سایت دانشگاه رو چک میکنم… رو هوام

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
استادی که اگه یه نمره اضافه کنه مشروط نمیشم همچنان هم نمره هاشو تأیید نکرده،هر روز سایت دانشگاه رو چک میکنم... رو هوام

[NasserTorabzade] امتحانم رو نرفتم؛ با کمک دوستم در عرض 4ساعت پروژه نصفه و نیمه ای بالاخره به تحویل رسید؛ در بهترین حالت و در صورت لطف استاد 10 میشم احتمالأ

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
امتحانم رو نرفتم؛ با کمک دوستم در عرض 4ساعت پروژه نصفه و نیمه ای بالاخره به تحویل رسید؛ در بهترین حالت و در صورت لطف استاد 10 میشم احتمالأ

[NasserTorabzade] امتحانم رو نرفتم؛ با کمک دوستم در عرض 4ساعت پروژه نصفه و نیمه ای بالاخره به تحویل رسید؛ در بهترین حالت و در صورت لطف استاد 10 میشم احتمالأ

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
امتحانم رو نرفتم؛ با کمک دوستم در عرض 4ساعت پروژه نصفه و نیمه ای بالاخره به تحویل رسید؛ در بهترین حالت و در صورت لطف استاد 10 میشم احتمالأ

[NasserTorabzade] آخرین 24 ساعت به تحویل پروژه: تقریبأ هیچی رو آماده نکردم، ساعت 4 صبحه و دیگه تنها کاری که از دستم بر میاد خوابیدنه!… اینم میفتم احتمالأ

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
آخرین 24 ساعت به تحویل پروژه: تقریبأ هیچی رو آماده نکردم، ساعت 4 صبحه و دیگه تنها کاری که از دستم بر میاد خوابیدنه!... اینم میفتم احتمالأ

[NasserTorabzade] آخرین 24 ساعت به تحویل پروژه: تقریبأ هیچی رو آماده نکردم، ساعت 4 صبحه و دیگه تنها کاری که از دستم بر میاد خوابیدنه!… اینم میفتم احتمالأ

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
آخرین 24 ساعت به تحویل پروژه: تقریبأ هیچی رو آماده نکردم، ساعت 4 صبحه و دیگه تنها کاری که از دستم بر میاد خوابیدنه!... اینم میفتم احتمالأ