Monthly Archives: آذر 1390

[NasserTorabzade] جست و جو برای فید اگریگیتور درست و حسابی به http://t.co/jO5c56XS ختم شد، اشکالای زیادی داره، ولی فعلأ تا آماده شدن hivemined بهترین گزینه‌س

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
جست و جو برای فید اگریگیتور درست و حسابی به tt-rss.org ختم شد، اشکالای زیادی داره، ولی فعلأ تا آماده شدن hivemined بهترین گزینه‌س

[NasserTorabzade] جست و جو برای فید اگریگیتور درست و حسابی به http://t.co/jO5c56XS ختم شد، اشکالای زیادی داره، ولی فعلأ تا آماده شدن hivemined بهترین گزینه‌س

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
جست و جو برای فید اگریگیتور درست و حسابی به tt-rss.org ختم شد، اشکالای زیادی داره، ولی فعلأ تا آماده شدن hivemined بهترین گزینه‌س

[NasserTorabzade] بعد از تموم شدن گودر، هرفید اگریگیتوری که پیدا کردم ُ امتحان کردم، ولی هیچکدومش یه فید واسه آیتمای شر شده نمیدن، هیچ جایگزینی نیس ینی؟ /:

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
بعد از تموم شدن گودر، هرفید اگریگیتوری که پیدا کردم ُ امتحان کردم، ولی هیچکدومش یه فید واسه آیتمای شر شده نمیدن، هیچ جایگزینی نیس ینی؟ /:

[NasserTorabzade] بعد از تموم شدن گودر، هرفید اگریگیتوری که پیدا کردم ُ امتحان کردم، ولی هیچکدومش یه فید واسه آیتمای شر شده نمیدن، هیچ جایگزینی نیس ینی؟ /:

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
بعد از تموم شدن گودر، هرفید اگریگیتوری که پیدا کردم ُ امتحان کردم، ولی هیچکدومش یه فید واسه آیتمای شر شده نمیدن، هیچ جایگزینی نیس ینی؟ /: