Monthly Archives: اردیبهشت 1393

[NasserTorabzade] با سرمایه‌ای در حال زوال، از بازاری عبور میکرد که چیز ارزشمندی توی ویترین نداشت. نه خرید رو عاقلانه میدونست و نه تاب نابودی سرمایه‌ش رو داشت

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
با سرمایه‌ای در حال زوال، از بازاری عبور میکرد که چیز ارزشمندی توی ویترین نداشت. نه خرید رو عاقلانه میدونست و نه تاب نابودی سرمایه‌ش رو داشت

[NasserTorabzade] با سرمایه‌ای در حال زوال، از بازاری عبور میکرد که چیز ارزشمندی توی ویترین نداشت. نه خرید رو عاقلانه میدونست و نه تاب نابودی سرمایه‌ش رو داشت

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
با سرمایه‌ای در حال زوال، از بازاری عبور میکرد که چیز ارزشمندی توی ویترین نداشت. نه خرید رو عاقلانه میدونست و نه تاب نابودی سرمایه‌ش رو داشت

[NasserTorabzade] قایقران بالأخره از جدال با رودخونه دست برداشت و در جهت آب حرکت کرد. مردم گفتن چقدر سرعت پیشرفتش زیاد شد. خودش اما فکر میکرد: چه بد تسلیم شدم

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
قایقران بالأخره از جدال با رودخونه دست برداشت و در جهت آب حرکت کرد. مردم گفتن چقدر سرعت پیشرفتش زیاد شد. خودش اما فکر میکرد: چه بد تسلیم شدم

[NasserTorabzade] قایقران بالأخره از جدال با رودخونه دست برداشت و در جهت آب حرکت کرد. مردم گفتن چقدر سرعت پیشرفتش زیاد شد. خودش اما فکر میکرد: چه بد تسلیم شدم

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
قایقران بالأخره از جدال با رودخونه دست برداشت و در جهت آب حرکت کرد. مردم گفتن چقدر سرعت پیشرفتش زیاد شد. خودش اما فکر میکرد: چه بد تسلیم شدم