Monthly Archives: اسفند 1390

[NasserTorabzade] دردناکتر از این واقعیت که 90% تصمیمات کلان کشور با فرض “ابله بودن ِ مردم” گرفته میشه؛ اینه که این تصمیمات، معمولأ جواب هم میدن /:

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
دردناکتر از این واقعیت که 90% تصمیمات کلان کشور با فرض "ابله بودن ِ مردم" گرفته میشه؛ اینه که این تصمیمات، معمولأ جواب هم میدن /:

[NasserTorabzade] دردناکتر از این واقعیت که 90% تصمیمات کلان کشور با فرض “ابله بودن ِ مردم” گرفته میشه؛ اینه که این تصمیمات، معمولأ جواب هم میدن /:

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
دردناکتر از این واقعیت که 90% تصمیمات کلان کشور با فرض "ابله بودن ِ مردم" گرفته میشه؛ اینه که این تصمیمات، معمولأ جواب هم میدن /:

[NasserTorabzade] بعد از صرف 20دیقه زمان و 2~3جور شوینده، اگه لکه‌ی رو دیوار پاک نشد، یه احتمالی که وجود داره اینه که لکه‌هه درواقع “سایه” باشه /: #خونه-تکونی

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
بعد از صرف 20دیقه زمان و 2~3جور شوینده، اگه لکه‌ی رو دیوار پاک نشد، یه احتمالی که وجود داره اینه که لکه‌هه درواقع "سایه" باشه /: #خونهنی

[NasserTorabzade] بعد از صرف 20دیقه زمان و 2~3جور شوینده، اگه لکه‌ی رو دیوار پاک نشد، یه احتمالی که وجود داره اینه که لکه‌هه درواقع “سایه” باشه /: #خونه-تکونی

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
بعد از صرف 20دیقه زمان و 2~3جور شوینده، اگه لکه‌ی رو دیوار پاک نشد، یه احتمالی که وجود داره اینه که لکه‌هه درواقع "سایه" باشه /: #خونهنی

[NasserTorabzade] با کوبیدن ِ خودش به دیواره‌ی جمجمه‌م، فک کنم داره سعی میکنه از تو سرم بیاد بیرون؛ لطفأ سعی نکنه از تو سرم بیاد بیرون /:

ناصر تراب زاده @NasserTorabzade
با کوبیدن ِ خودش به دیواره‌ی جمجمه‌م، فک کنم داره سعی میکنه از تو سرم بیاد بیرون؛ لطفأ سعی نکنه از تو سرم بیاد بیرون /: