رهایی – یوسÙ� عمران

 

رهایی

شاعر : یوسف عمران

باران را بوسیدم
لبهایم تر نشد
درکویر روز های پوچ
هرروز میمیرم
درقاب روزها زندانی ام
چون ماهیان نارنجی
درمیان خریطه های پلاستیکی
دور روزهای خشک وبی هوده
میچرخم
موجی نیست مستم کند
تا روحم برقصد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *