نیست یاری تا بگویم راز خویش …(Ù�روغ Ù�رخزاد)

 

a4ZYC

 

نیست یاری تا بگویم راز خویش

ناله پنهان کرده ام در ساز خویش

چنگِ اندوهم , خدا را زخمه ای

زخمه ای تا برکشم آواز خویش . . .


((فروغ فرخزاد))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *