رضا کاظمی

کاش می توانست

به رود بیندازد خودش را

ماهی کوچکی که

دلش دریا بود و

خانه اش برکه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *